Veiledning i lesing av det tekstkritiske apparatet

Utgavens tekstkritiske apparat omfatter både tekstkritiske noter og variantnoter. I de tekstkritiske notene dokumenteres tekstrettelser og tekstproblemer. I variantnotene dokumenteres varians mellom autoriserte utgaver fra Holbergs levetid (tekstkilder); unntagelsesvis inndras også lesemåter fra uautoriserte utgaver (pirattrykk). Tekstkritiske noter markeres med rødt lemmategn, varianter med blått. Noter som omfatter begge typer opplysninger, markeres med både et rødt og et blått lemmategn. Notene åpnes ved å klikke på lemmategnet.

Notene leses slik:

En tekstkritisk note består i sin enkleste form av et lemma, dvs. utgavens lesemåte, fulgt av et lemmategn. Deretter følger grunntekstens lesemåte og sigel. Eksempel:

hvorpaa] hyorpaa A

I tilfeller hvor utgaven velger en lesemåte fra ett eller flere andre tekstvitner, angis disse tekstvitnenes sigler umiddelbart etter lemmategnet. Eksempel:

Menniske] a B C, Mennisker A

Grunntekstens feilaktige form angis alltid som første lesemåte etter lemmaet. Deretter følger de øvrige tekstvitners lesemåter. Eksempel:

kiere] a, klere A, kiære B C

Hvis ingen tekstvitner ser ut til at ha den rette teksten, rettes det etter konjektur. Hvis konjekturen skyldes utgiverne, angis tekstrettelsen som lemma uten sigel. Heretter angis grunntekstens lesemåte fulgt av de øvrige tekstvitners lesemåter i kronologisk rekkefølge:

pokker] pøkker A, pøcker a, Fanden B C

Når konjekturen skyldes en tidligere utgiver, krediteres denne. Senere tekstkritiske utgavers lesemåter angis etter tekstvitnernes, adskilt med semikolon:

Næse] Næste A a B C; Næse Liebenberg

Tekstrettelser som er gjennomført i tidligere tekstkritiske utgaver men ikke følges i LHS, opplyses om der det er relevant:

Forklæde] A a B C; Tørklæde Brix

Det samme gjelder konjekturforslag fra sekundærlitteraturen.

Carl S. Petersens Ludvig Holbergs Samlede Skrifter har særstatus, i og med at dens lesemåter som hovedregel alltid dokumenteres hvis de avviker fra LHS’ tekst:

Haner] Harer A B; Haner Rahbek, Harer SS

Ved helt enkle og innlysende tekstfeil, hvor det kun kan rettes på én måte, anfører vi ikke andre tekstvitners og utgavers lesemåter, heller ikke Carl S. Petersens. Eksempel:

Huuset] Hnuset A

Noten kan utvides med friere utgivertekst. Denne settes alltid i kursiv:

samme] snmme A (med sam- i kustoden)