Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Sc. 8.Sc. 8.]Sc. 8.] Sc. 7. A; Sc. 8. Liebenberg1870, Sc. 7. SS Sc. 8.] Sc. 7. A; Sc. 8. Liebenberg1870, Sc. 7. SS
Gunild. Mester Gert.
Gunild.
Ach jeg elendige Menniske! den Søn bringer mig i Graven; men see! der er hand. *Tør din *liderlige og *vanartige Karl understaa dig til at møde for mit Ansigt. *Jeg er gall, at jeg legger saadant paa Hiertet; thi jeg burdte have slaaet Haanden af dig for |Q12rlenge siden. Hvorledes har du forrettet dit Ærende ogsaa denne gang hos Apothekeren?
Gert.
Vel nok Mutter, *alleene at Mammesellen var noget for *hastig.
Gunild.
*Det er at sige, hun vilde icke sidde heele Timer og høre paa din forbandet Snak. Din vanartige *Skielm! (gir ham et Ørefigen) siig mig (gir ham et paa den anden Side) hvorfor gik du hen til Apothekeren? var det for at tale om *Stats-Sager?
Gert.
Mammesellen spurdte mig, hvad en Kreds eller Rigs-Dag var i Tydskland, saa veed jeg jo, at jeg maatte underrette hende derom, hvilket mand icke kand giøre, uden mand beskriver Chur-Førsterne, og viser nemlignemlig]nemlig] A A², mgl. i B nemlig] A A², mgl. i B , at de ere 7 *in alles, nemlig 3 Geistlige og 4re Verdslige. Som for Exempel: de Geistlige ere Chur-Førsten af Cøln –Cøln –]]Cøln –]] Cøln A, Cøln. A² B; Cøln – – Rahbek, Cøln – Liebenberg, Cøln SS Cøln –] Cøln A, Cøln. A² B; Cøln – – Rahbek, Cøln – Liebenberg, Cøln SS
Gunild (gir ham et par Ørefigen igien.)igien.)]igien.)] igien) A igien.)] igien) A
See! der har du et par af de Geistlige og Høylærde *efter Cølns Vægt. Vil du nu holde din Mund.
Gert.
Ach Mutter! vær dog icke saa vred paa mig. *Still Apothekeren end engang tilfreds. *Jeg skal, min Troe, icke opholdeopholde]opholde] A, holde A² B opholde] A, holde A² B Jomfruen oftere med Snak, og gaa uden om, men strax lige til, saa at hun skal være *fornøjet med mig.
|Q12v
Gunild.
Hør Gert! den Vrede, jeg *lader see mod dig, reiser sig af lutter Kierlighed. Jeg har end engang, *dig u-afvidende, stillet Apothekeren tilfreds; *previous hit gak  derfor nu paa staaende Fod lige der hen, *men viid *der hos, *at dersom du fører dig ogsaa denne gang op, som tilforn, skal jeg aldrig *kiende dig for min Søn meere.
Gaar bort. Mester Gert gaar strax hen, og *bankker paa. Mammesellen kommer selv ud.
 
 
 
xxx
xxx