Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
KAPITEL 6
OM POTUANERNES RELIGION
Det religiøse system i Potu fylder ganske få kapitler og omfatter en kort trosbekendelse, som er en smule længere end *vores apostolske trosbekendelse. Det er forbudt, og straffes med forvisning til firmamentet, at kommentere de hellige bøger. Og hvis nogen vover at *diskutere Guds væsen og attributter eller sjælenes og åndernes egenskaber, bliver han dømt til *åreladning og spærret inde i *det lokale statshospital. For de holder på at det er tåbeligt at forsøge at beskrive og definere *det som vores tanker er lige så blinde over for som en natugle i dagslys. Alle er enige om at dyrke et højeste væsen som i sin almagt har skabt alt, og hvis forsyn bevarer alt. Bortset fra det, er der ingen der hører ondt for at have *afvigende meninger om hvordan man skal dyrke Gud. Kun de der åbenlyst angriber den |75lovfæstede religion, bliver straffet som forstyrrere af den offentlige orden. Derfor kunne jeg også frit udøve min religion, og ingen generede mig af den grund. *Potuanerne beder sjældent, men meget lidenskabeligt, så når de gør det, ser det ud som om de er i en slags ekstase så længe bønnen varer. Da jeg fortalte hvordan vi beder og synger salmer mens vi laver husarbejde og håndværk, fandt de det derfor kritisabelt, for som de sagde: En jordisk fyrste ville jo tage det ilde op hvis nogen kom til ham med en ansøgning og samtidig i hans påsyn stod og børstede sit tøj eller *friserede sit hår. Vores salmer faldt lige så lidt i deres smag; de mente det var latterligt at udtrykke bod og smerte med musik, eftersom det er suk og tårer der formilder Guds vrede, ikke musik og fløjter og basuner. Den slags blev jeg temmelig forarget over at høre, især fordi min salig far, der dengang var *kantor ved kirken, havde sat musik til forskellige salmer der synges den dag i dag, og jeg selv havde bestemt mig for at søge et ledigt kantorembede. Men jeg forsøgte at undertrykke min vrede, for de underjordiske |76forsvarer deres holdninger så skarpsindigt og fremlægger alt så elegant at *det ikke er så ligetil at gendrive selv de mest iøjnefaldende af deres fejltagelser. Derudover har de også andre holdninger til det religiøse, som de forsvarer med samme teknik og på samme måde præsenterer som sandheder. Jeg gjorde således ofte nogle af mine nære bekendte opmærksomme på at de ikke kunne gøre sig håb om frelse efter døden eftersom de *vandrede om i mørke, men de svarede at *den der dømte strengt om andre, risikerede selv at få den hårdeste dom. Fordømmelse af andre bunder som oftest i indbildskhed, som Gud hader og ikke vil acceptere hos sine skabninger, ydmyghedens største fortaler som han er. At fordømme andres meninger og med magt påtvinge anderledes tænkende sine egne holdninger, det var det samme som at bilde sig ind at man er den eneste der ejer forstandens lys – og så er man en tåbe, for tåber tror at de er de eneste der kan tænke. Da jeg engang ville gøre det klart at jeg havde ret i en sag, og over for min modpart henviste til at jeg stolede på min |77samvittighed, roste han det argument og sagde at jeg altid skulle følge min samvittigheds vidnesbyrd. Det lovede han også selv at gøre til hver en tid, for hvis enhver i stridigheder følger sin samvittigheds bud, vil al uenighed ophøre, og ethvert grundlag for diskussion blive ryddet af vejen. Blandt andre fejl som fyrstendømmets indbyggere holdt fast ved, var de følgende: De benægtede ganske vist ikke at Gud belønner gode gerninger og straffer de onde, men de mente først at belønning og straf blev fordelt i et andet liv. Jeg fremførte forskellige eksempler på folk der var blevet straffet i dette liv for ugerninger og uretfærdigheder, men de diskede op med lige så mange modeksempler på aldeles forbryderiske træer der på en gang havde været ugudelige og topmålt lykkelige hele livet igennem. “Sådan er det når man kommer op at skændes med nogen,” sagde de, “vi griber altid efter netop de våben fra vores fælles arsenal og tænker kun på de eksempler der gavner vores egen sag og styrker vores påstande, mens vi lukker øjnene for alt det der modsiger dem.” Jeg refererede så til mit eget eksempel og fortalte hvordan adskillige der havde gjort mig ondt eller behandlet mig uretfærdigt, havde fået en sørgelig ende. Men dertil svarede de at det alt sammen kom af selvoptagethed, i den forstand at jeg bildte mig ind at jeg var større og mere betydningsfuld i Guds øjne end andre, der selv om de helt uforskyldt havde været udsat for de groveste |78uretfærdigheder, kunne se deres forfølgere leve og ældes i uafbrudt lykke til deres dages ende. Et andet eksempel: Da jeg engang anbefalede at man beder til Gud hver dag, svarede de at de bestemt ikke ville nægte at det var nødvendigt at bede, men at de var overbevist om at fromhed og sand gudsdyrkelse først og fremmest gik ud på at overholde Guds lov. Og som bevis henviste de til en fyrste eller lovgiver. En fyrste hersker over to slags undersåtter. Nogle begår hver dag fejl og overtræder hans bestemmelser, enten af svaghed eller af ondskab eller trods – men kommer konstant anstigende ved hoffet med bønskrifter og undskyldninger for at *bede om tilgivelse for de forbrydelser som de inden længe vil begå igen. Andre kommer sjældent til hoffet og kun når de bliver tilkaldt; de bliver hjemme, følger fyrstens bestemmelser til punkt og prikke og viser ham den lydighed de skylder ham, ved altid at rette sig efter loven. Kan nogen være i tvivl om at han anser de sidste for værdige til hans kærlighed, men betragter de andre som dårlige, dovne og besværlige undersåtter – både på grund af lovovertrædelserne og de evindelige bønskrifter?
|79Den slags diskussioner deltog jeg i den ene gang efter den anden, men uden det mindste held, for det lykkedes mig aldrig at overbevise nogen. Jeg skal derfor ikke komme ind på resten af de teologiske uenigheder, men i stedet fremlægge de overordnede og de mest interessante af deres trossætninger og overlade det til læserne at afgøre *om de fortjener kritik eller ros.
 Potuanerne tror én almægtig Gud, altings skaber og bevarer, og beviser hans almagt og enhed ud fra det skabtes storhed og harmoni . Og eftersom de har stor indsigt i astronomi og fysik, har de så høje tanker om Guds væsen og egenskaber at det i deres øjne er *tåbeligt at ville definere det der overgår vores fatteevne. Året inddeles af fem helligdage, af hvilke den første fejres med stor højtidelighed på dunkle steder hvor dagslyset ikke kan nå ned, for at vise at den guddom de tilbeder, er ubegribelig. De der deltager i andagten på de steder, er ligesom i trance og står ubevægelige fra solopgang til solnedgang. Den helligdag kaldes “den ubegribelige Guds dag” og ligger på den første |80dag i egemåneden. De øvrige fire helligdage fejres på hver af de fire årstider og er indstiftet med henblik på at man skal takke Gud for hans velgerninger. I hele fyrstendømmet er der kun ganske få der ikke deltager i disse helligdage. De der holder sig væk, bliver, medmindre de kan give gyldige grunde til deres fravær, anset for dårlige borgere og lever i konstant foragt. De offentlige bønner er affattet sådan at de ikke sigter på de bedende selv, men udelukkende på fyrsten og på statens ve og vel. Der er altså ingen der offentligt beder for sig selv. Hensigten med den praksis er at potuanerne skal tro at den enkeltes velfærd er så tæt knyttet til statens at den ikke kan skilles fra den. *Der er ingen der med magt eller bøder tvinges til at deltage i gudstjenesten, for eftersom de holder på at gudfrygtighed først og fremmest består i kærlighed, og eftersom erfaringen siger at tvang snarere kølner kærligheden end opflammer den, mener de ikke alene at det er nytteløst, men også direkte skadeligt at forsøge at presse de lunkne til gudfrygtighed med pisk. Den påstand forklarer de med følgende eksempel: Hvis en mand forlanger at hans kone gengælder hans kærlighed, og |81forsøger at *banke lunkenheden og kulden ud af hende, får det ikke kærligheden til at blusse op, det får snarere kulden til at stige og i sidste ende udvikle sig til *afsky og had.
[Kun i B: I gamle dage prøvede potuanerne at formilde Gud med ofringer, skuespil og andre ceremonier. Den udvendige form for gudsdyrkelse holdt de fast ved helt frem til den store filosof Limalis tid. Han begyndte for 800 år siden potuanernes reformation og udgav en bog med titlen Sebolac Tacsi, dvs. “Det fromme træs sande kendetegn”. Jeg kunne aldrig blive træt af at læse denne bog og læste den igen og igen. Den indeholder teologiske og moralske forskrifter som potuanerne kan udenad. Som begrundelse for at ofringer og andre ritualer af den slags bør afskaffes, anfører den underjordiske lærde følgende: “De sande dyder,” siger han, “er dem som en fordærvet sjæl føler det hårdt, besværligt og utaknemmeligt at udøve. Men at ofre, synge salmer, holde helligdag, ære de dødes aske og gå i procession med helgenfigurer, det er hellig lediggang snarere end hellige handlinger – og hvis man overhovedet kan kalde dem handlinger, så er det en slags som selv de mest ugudelige af sig selv finder på at udføre fordi de hverken er besværlige eller anstrengende. Men at yde hjælp til de fattige af egne midler, at undertrykke had og hævngerrighed, at holde mandigt stand mod sine lyster og lignende kampe mod syndige impulser, det er udtryk for sand fromhed og beviser på sand gudfrygtighed eftersom det kræver udgifter og anstrengelser. Soldaten kendes fra civilisten på sin uniform, kappen og de skinnende våben; men en tapper soldat kendes på sit mod, sin udholdenhed og sin evne til at udstå urimelige anstrengelser og ofre liv og lemmer for sit land.” Det er den slags argumenter Limali fremfører til støtte for sin tese. Og da potuanerne omhyggeligt retter sig efter hans anvisninger, ville der ikke være noget at gøre der i landet for alle de katolske missionærer der taler så ivrigt for at man skal overholde ceremonier, og lover paradis til dem der ærer rester af døde mennesker, og dem der i fastetiden udelukkende smovser i delikatesser fra marker, haver, vinmarker, floder og have.]
*Det er hovedtrækkene i potuanernes religion, som mange bare vil opfatte som *naturlig religion, og sådan forekom det også mig i begyndelsen. Men potuanerne holder på at det hele er åbenbaret af Gud, og at de for nogle hundrede år siden har modtaget en bog der indeholder alt hvad man skal tro og gøre. I gamle dage, siger de, klarede deres forfædre sig udmærket med naturlig religion alene, men erfaringen havde vist at *naturens lys ikke var tilstrækkeligt eftersom nogle var så dovne og sløsede at naturens forskrifter gik fuldstændig i glemmebogen, mens andre var så spidsfindige i deres filosofi at de forkvaklede dem komplet fordi der ikke var noget der kunne standse den frie tanke og holde den i ave. Derfor havde Gud givet dem en skreven lov. Og heraf fremgik det hvor meget de folk tager fejl der hårdnakket afviser at åbenbaringen er nødvendig. Jeg indrømmer villigt at adskillige dogmer i den potuanske teologi forekommer mig om ikke prisværdige så heller ikke ligefrem forkastelige, mens der er en del andre jeg ikke kan tilslutte mig. |82Men en ting vil jeg mene fortjener ikke alene ros, men beundring, og det er når sejrherrerne i krigstid kommer hjem fra et slag og ikke som os fejrer sejren med glæde og jubel og *synger “priset være Gud”, men i stedet lader nogle dage gå i sørgmodig stilhed som om de skammede sig over at have vundet en blodig sejr. Derfor bliver krig sjældent omtalt i historiske beretninger under jorden. Deres historieskrivning handler udelukkende om det civile liv: om traditioner, love og stiftelser.
 
 
 
xxx
xxx