Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
*Actus I.
Scen. 1.
Jeppe alleene med et Brev i Haanden.
*DEt er Skade at Degnen ikke er i Byen, thi der er saa meget *Latin i min Søns Brev, som jeg ikke forstaar. Taarene staar mig tit i Øynene, naar jeg eftertænker, at en *stakkels Bonde-Søn er bleven saa Boglærd, *besynderlig, *saasom vi ikke ere af *de Høylærdes Bønder. Jeg har hørt *af Folk som forstaar sig paa Lærdom, at hand kand *disputere med hvilken Præst det skal være. Ach kunde jeg og min Hustrue have den Glæde at høre ham *præke før vi døe *her paa Bierget, da vilde vi ikke *fortryde paa alle de Skillinger vi har *sat paa ham. Jeg kand *nok merke paa Per Degn, at hand *skiøtter ikke meget om at min Søn kommer hid. *Det kommer mig for ligesom hand er bange for Rasmus Berg. Det er skrækkeligt med de lærde Folk, de *bær saadan Avind til hverandre, og den eene kand ikke lide, at den anden er ogsaa lærd. Den gode Mand *giør skiønne Prækner her i Byen, og kand tale om Misundelse, saa Taarene maa staa een udi Øynene, men mig synes, at hand selv ikke er gandske fri for den Fejl. Jeg kand ikke vide, hvoraf *saadant kommer;kommer;]kommer;] kommer, A B; kommer; Rahbek, kommer, SS kommer;] kommer, A B; kommer; Rahbek, kommer, SS om een siger, at min Naboe forstaar *Avlingen bedre end jeg, skulle jeg *legge det paa Hiertet, skulle jeg hade min Naboe for det? ney *sommend giør Jeppe Berg ikke. Men der er *min Troe Per Degn.
Scen. 2.
Jeppe. Per Degn.
Jeppe.
Velkommen hiem igien Per!
Per.
Tak Jeppe Berg.
Jeppe.
Ach *min hierte Per! gid I kunde forklare mig noget Latin, som staar i min Søns sidste Brev.
|A3v
Per.
*Hvad Snak, meener I at jeg forstaar ikke Latin, *saa vel som jer Søn? jeg er en gammel *Academicus jeg,jeg,]jeg,] B, jeg. A; jeg. SS jeg,] B, jeg. A; jeg. SS Jeppe Berg.
Jeppe.
Det veed jeg nok, men jeg meente om I forstod den nye Latin, thi det Sprog forandres vel ogsaa, saa vel som det Siællandske; thi i min Ungdom talede man ikke *saa her paa Bierget som nu, *det som man nu kalder *Laqvei, kaldte man da Dreng, det som man nu kalder *Matrasse, kaldte man da *Bislaaperske; en *Frøken heedte da *Statsmøe, en Musicant Spillemand, og en *Sikketerer Skriver. Derfor meener jeg *Latinen og kand være forandret siden den Tid I var i Kiøbenhavn. Vil I være saa god at forklare mig dette. Jeg kand nok læse Bogstaverne, men fatter ikke Meeningen.
Per.
Jer Søn skriver, at hand studerer nu sin *Logicam, *Rhetoricam og *Metaphysicam.
Jeppe.
Hvad vil det sige Logicam?
Per.
Det er hans *Prækestoel.
Jeppe.
Det er mig kiært, gid hand kunde blive Præst.
Per.
Men *Degn først.
Jeppe.
Hvad er den anden Post?
Per.
Den heder Rhetorica, det er paa Dansk *Ritualen; men den tredie Post maa være *forskreven, eller det maa være Fransk; thi var det Latin, saa forstod jeg det nok. Jeg er *capabel, Jeppe Berg, at *regne op den heele *Aurora. Ala det er en Vinge, Ancilla en Pige, *BrabraBrabra]]Brabra]] A, Barba B; Barba Rahbek (fulgt af Lange og Boye) Brabra] A, Barba B; Barba Rahbek (fulgt af Lange og Boye) et Skiæg, *Coena en Nat-Potte, *Cerevisia Øll, *Campana en KlokkerKlokker]]Klokker]] A, Klokke B; Klokke Rahbek (fulgt af Lange og Boye) Klokker] A, Klokke B; Klokke Rahbek (fulgt af Lange og Boye) , Cella en Kiælder, *Lagena en Flaske, *Lana en Ulv, *Ancilla en Pige, *Janua en Dør, *Cerevisia Smør.
Jeppe.
I maa have en *forbandet Ihukommelse Per.
|A4r
Per.
Ja jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle have blevet saa længe i et fattigt Degne-Kald. Jeg kunde nok have været noget andet for længe siden, dersom jeg vilde have bundet mig ved en Pige, men jeg vil heller hielpe mig, som jeg kand, førend man skal kunde *sige paa mig, at jeg har *faat Brød for Kone.
Jeppe.
Men kiære Per! Her er endnu noget andet Latin, som jeg ikke forstaar, see her denne Linie.
Per.
*Die Veneris Hafnia domum profecturus sum. Det er noget *høyttravend, dog forstaar jeg det heel vel, men det kunde bryde Hovedet paa en anden. Det *er paa Dansk, *der er kommen *profecto en hob *Russer til Kiøbenhavn.
Jeppe.
Hvad mon *Russen nu vil bestille her igien?
Per.
Det er ikke *Moscoviter, Jeppe Berg! det er unge Studentere, som man kalder Russer.
Jeppe.
Nu, nu veed jeg, der er vist stor Allarm i de Dage, naar de *faar Salt og Brød, og blir Studentere.
Per.
*Naar venter I ham hiem?
Jeppe.
I Dag eller i Morgen. Kiære Per! tøv lidt her, jeg vil springe ind til Nille, hun skal give os en Drik Øll her ud.
Per.
Jeg vil nok heller have et Glas Brændeviin; thi det er *fortiligt at drikke Øll.
Scen. 3.
Per (allene.)
Jeg *skiøtter ikke meget om, sant at sige, at Rasmus Berg kommer hiem, ikke fordi jeg er bange for hans Lærdom; thi jeg var allerede gammel Student, da hand *endda gik i Skole, og fik, *med Permission, paa sin Rumpe. Der var andre Karle, som *deponerede i min Tid, end nu omstunder. Jeg deponerede fra *Slagelse Skole, med *Per Monsen, Rasmus Jespersen, Christen Klim, Mads Hansen, som vi i Skolen |A4vkaldte Mads Pandekage,Pandekage,]Pandekage,] Pandekage. A B; Pandekage, Rahbek, Pandekage. SS Pandekage,] Pandekage. A B; Pandekage, Rahbek, Pandekage. SS Poul Iversen, som vi kaldte Poul *Finkeljokom. Alle Karle, som *havde Been i Panden, og *Skiæg paa Hagen, og som *var capabel at disputere i hvilken Materie det skulle være. Jeg er kun bleven Degn, men er *fornøyed, naar jeg har mit Daglig Brød, og *forstaar mit Embede. Jeg har forbedret meget udi *Indkomsterne, og *har det, som ingen af mine Formænd havde, saa mine Efterkommere ikke skal bande mig i min Grav. Folk tænker, at der er ingen *Observationer ved at være Degn, jo jo! Degne-Kald er *min Troe et vanskeligt Embede, naar man skal *have det paa den Fod, at det skal *føde sin Mand. *For min Tid holdt Folk her i Byen alle *Liig-Sange lige gode, men jeg har bragt det paa den Fod, at jeg kand sige til en Bonde *hvilken Psalme vil du have, den koster saa meget, den anden saa meget; *iligemaade naar der skal kastes Jord paa den Døde: Vil du have fiint Sand, eller slet og ret Jord. Der er ogsaa adskilligeadskillige]adskillige] A B; adskillige [andre] Liebenberg (fulgt af Martensen og Brix) adskillige] A B; adskillige [andre] Liebenberg (fulgt af Martensen og Brix) Observationer, som min Formand Christoffer Degn ikke *vidste af at sige, men *hand havde ikke studeret. Jeg kand ikke begribe, hvorledes den Karl blev Degn. Men hand var *og Degn *derefter. Latinen hielper meget et Menniske udi alle *Forretninger. *Jeg vilde ikke miste det Latin jeg kand, ikke for hundrede *Rixdaler; thi det har *baadet mig i mit Embede over 100 Rixdaler, ja hundrede til.
Scen. 4.
Nille. Jeppe. Per.
Nille.
*Singot Per.
Per.
Tak Morlille. *Jeg drikker *hellerheller]heller] A B; ellers Rahbek (fulgt af Lange, Boye og Brix), hellers Liebenberg (fulgt af Martensen) heller] A B; ellers Rahbek (fulgt af Lange, Boye og Brix), hellers Liebenberg (fulgt af Martensen) *ikke Brændeviin, uden naar jeg har ont i Maven, men jeg har *gemeenlig en slet Mave.
Nille.
*Veed I vel Per, at min Søn kommer hiem i Dag eller Morgen? Der faar I en Mand, som I kand tale med; thi den Karl *er ikke skaarenskaaren]skaaren] A B; [ilde] skaaren Liebenberg (fulgt af Martensen, Roos og Brix) skaaren] A B; [ilde] skaaren Liebenberg (fulgt af Martensen, Roos og Brix) for Tungebaandet, saasom jeg har hørt.
Per.
Ja jeg troer nok hand kand tale en hob *Kloster-Latin.
|A5r
Nille.
Kloster-Latin? det er jo det beste Latin, ligesom *Kloster-Lærredt er det beste Lærred.
Per.
Ha, ha, ha, ha.
Jeppe.
Hvor af leer I Per?
Per.
Af intet Jeppe Berg. *God Taar *paa en frisk, jer Skaal Moor lille, ha ha ha, det er sandt nok, som I siger: Klosterlærred er got Lærred, men – – –
Nille.
Giøres det Lærred ikke paa Klostered, hvorfor kaldes det da Klosterlærred?
Per.
Jo, det er ret nok, ha ha ha, men I kand vel give mig noget at bide paa til Brændevinen.
Nille.
Her ligger et stykke Brød og Ost skaaren, om I vil ikke forsmaae.
Per.
Tak Mor lille! veed I hvad Brød heder paa Latin?
Nille.
Ney *mare veed jeg ikke.
Per æder og snakker tillige.
Det heder Panis *genetivus Pani, dativus Pano, vocativus Panus, Ablativus Pano.
Jeppe.
*Hillement Per! det Sprog er *vitløftig. Hvad heder *Grov-Brød?
Per.
Det heder *Panis gravis, og *fiin Brød *Panis finis.
Jeppe.
Det er jo halv Dansk.
Per.
Ja *det er vist, der ere mangfoldige Latinske Ord, som *har deres Oprindelse af Dansken; thi jeg skal sige os noget: Her var en gammel Rector i *Kiøbenhavns Skole, ved Navn *Saxo Grammatica, som forbedrede Latinen her i Landet, og giorde |A5ven Latinsk Grammatica, *hvorudover hand fik det Navn, Saxo Grammatica. Den samme Saxo har *bødet meget paa det Latinske Sprog med Danske Ord; thi *for hans Tid var Latinen saa fattig, at man ikke kunde skrive *en ret Meening, som Folk kunde forstaae.
Jeppe.
Men hvad vil det Ord Grammatica sige?
Per.
Det samme som *Donat. Naar man binder den ind i *TyrkeskTyrkesk]]Tyrkesk]] A, Tyrkisk B Tyrkesk] A, Tyrkisk B Bind, saa kaldes den Donat; men naar man binder den ind i hviid *Pergement, saa kaldes den Grammatica, og *declineres ligesom ala.
Nille.
Ach *jeg veed aldrig hvor alt dette kand ligge i Hovedet paa Folk, mit Hoved svimler, *naar jeg kun hør tale derom.
Jeppe.
Derfor ere lærde Folk heller ikke gierne rigtige i Hovedet.
Nille.
Ej hvilken Snak, saa meener du, at vor Søn Rasmus Berg er ikke rigtig?
Jeppe.
*Mig synes alleene, Morlille, det er noget underligt, at hand skriver Latinske Breve til mig.
Per.
Der i har min Troe Jeppe ret; thi det er noget naragtigt. Det var jo ligesom jeg vilde tale Græsk med Ridefogeden for at *lade see, at jeg forstod det Sprog.
Jeppe.
Forstaar I ogsaa Græsk Per?
Per.
Ach jeg har kundet for tyve Aar siden staa paa en Fod, og læse det heele *Litanie paa Grædsk. Jeg kand endnu *komme ihu, at det sidste Ord heder *Amen.
Jeppe.
Ach Per det vil blive *artigt, naar min Søn kommer tilbage, at vi kand sætte jer to sammen.
Per.
Vil hand *disputere med mig, skal hand *finde Karl for sin Hat, og vil hand synge i Kap med mig, saa kommer hand til |A6rkort. Jeg har synget i Kap med 10 Degne, som alle have *maat give sig tabt, thi jeg har *taget Troen fra dem alle 10. Det har været mig tilbuddet for 10 Aar siden at være *Cantor udi vor Frue Skole, men jeg har ikke vildet; thi hvorfor skulle jeg giøre det, Jeppe? hvorfor skulle jeg forlade min Meenighed, som elsker og ærer mig, og som jeg elsker og ærer igien; jeg lever paa et Stæd, hvor jeg har mit daglig Brød, og hvor jeg er *respetered af alle Folk; thi Amtmanden selv *kommer aldrig hid, jeg blir jo strax hentet for at fordrivefordrive]fordrive] A, drive B fordrive] A, drive B Tiden med ham, og synge for ham. *Forgangen Aar ved disse Tider gav hand mig 2 *Mark fordi jeg sang *ut, re, mi, fa, sol. Hand svor paa, at hand havde større Behag deri, end i den *største *vocal Musiqve hand havde hørt i Kiøbenhavn. Vil I give mig end et Glas Brendeviin, Jeppe, skal jeg synge det samme for jer.
Jeppe.
Gierne. Skiænk nok et Glas Brændeviin Nille.
Per.
Jeg synger ikke for enhver. Men I er min gode Ven, Jeppe, som jeg tienner med Fornøyelse.
Begynder at skraale først langsom.
Ut, re, mi, fa, sol, la, si, ut; nu tilbage, *ut, si, fafa]]fa]] A, la B; fa Liebenberg, la SS fa] A, la B; fa Liebenberg, la SS , sol, fa, mi, re, ut. Nu skal I høre paa en anden Maade, hvor høyt jeg kand gaae: Ut, re, mi, fa, sol, fafa]]fa]] A, la B; la SS fa] A, la B; la SS , si, ut Re, mi, fa, sol, fafa]]fa]] A, la B; fa Liebenberg, la SS fa] A, la B; fa Liebenberg, la SS , si, ut, Re.
Jeppe.
Hillement det sidste gik fiint. Vore smaa Grise kand ikke gaae høyere med Røsten.
Per.
Nu vil jeg synge hastigt: Ut, Re, mi, Re, ney det var ikke ret, *ut re mi do redo re]do re] dorc A do re] dorc A mi ut, ney det kom ogsaa galt, det er forbandet *tungt Jeppe at synge saa hastig. Men der kommer Monsieur Jeronimus.
Scen. 5.
Jeronimus. Magdelone. Lisbed. Degnen. Jeppe. Nille.
Jeronimus.
God Morgen *Svoger! har I nogen *Tidende fra jer Søn?
|A6v
Jeppe.
Jo jeg troer hand kommer i Dag eller i Morgen.
Lisbed.
Ach er det mueligt, nu er min Drøm *fuldkommen.
Jeronimus.
Hvad drømte du da?
Lisbed.
Jeg drømte, at jeg *laae hos ham i Nat.
Magdelone.
Der er dog noget ved Drømme. Drømme ere ikke at foragte.
Jeronimus.
Det er sant nok; men, dersom I gode PigerPiger]]Piger]] B, Piger, A; Piger, SS Piger] B, Piger, A; Piger, SS tænkte ikke saa meget paa Mandfolk om Dagen, drømte I ikke saa tit om dem om Natten. Du drømte vel ligesaa sterkt om mig i de Dage vi vare forlovede sammen, Magdelone?
Magdelone.
Det er *min Troe sant; men nu har jeg min Troe ikke i nogle Aar drømt om dig.
Jeronimus.
Det kommer deraf, at Kiærligheden er ikke saa heed nu, som den var *tilforn.
Lisbed.
Men er det mueligt, at Rasmus Berg kommer hiem i Morgen?
Jeronimus.
*Ej min Dotter, du skulle ikke lade dig merke med at være saa *forliebt.
Lisbed.
Ach er det vist, at hand kommer hiem i Morgen?
Jeronimus.
Ja ja, du hører jo at hand kommer til den Tid.
Lisbed.
Hvor langt har vi til i Morgen *hierte Far?
Jeronimus.
Hvilken forbandet Snak. Disse forliebte Folk er ligesom de var galne.
|A7r
Lisbed.
Ja jeg tæller min Troe hver Time.
Jeronimus.
Du skulle ogsaa spørge hvor lang en Time er, saa kunde man tænke du var reent gall; *holdt inde med *saadan Sladder, og lad os Forældre snakke sammen. Hør, min kiære Jeppe Berg, *holder I det raadeligt, at disse 2 unge Mennisker *komme sammen førend hand faar *Brød.
Jeppe.
*Det er ligesom jer synes. Jeg *kand nok underholde dem; men det var dog bedre, at hand fik Brød først.
Jeronimus.
Jeg holder det aldeles ikke raadeligt, at de komme sammen før.
Lisbed græder og hyler.
Jeronimus.
Ej fy *skiem dig *for en Ulykke. Det er en *Spot for en Pige at *stille sig saadan an.
Lisbed grædende.
Faar hand snart Brød da?
Jeppe.
Det er *ingen Tvil paa hand faar jo snart Brød; thi saa vidt som jeg har hørt, er hand saa lærd, at hand kand læse hvilken Bog det skal være. Hand skrev mig et Latinsk Brev til nylig.
Nille.
Og det *kand, *mare, staa, det veed Degnen.
Lisbed.
Var det saa vel skreven?
Per.
Ja vel nok for saadan ung Person. Hand kand blive god *Mameselle. *Der vil ellers meget til. Jeg tænkte ogsaa, at jeg var lærd, da jeg var paa hans Alder. Men – – –
Jeppe.
Ja I lærde Folk roser aldrig hinanden.
Per.
Ej snak, skulle jeg *bære Avind til ham? da hand endnu ikke var fød, havde jeg allerede *staaet 3 gange Skole-Ræt, |A7vog, da hand sad i *4de Lectien, havde jeg været 8te Aar Degn.
Jeppe.
Een kand have bedre Hoved end en anden. Een kand lære saa meget i et Aar, som andre udi ti.
Per.
Da tør Per Degn nok sætte sit Hoved mod hvem det skal være.
Jeronimus.
Ja, ja, hver kand være god for sig; lad os nu gaa hiem, Børn, far vel, Jeppe. Jeg gik her forbi, og saa vilde jeg tale med jer paa Vejen.
Lisbed.
Ach *vaer mig dog ad saa snart hand kommer.
Scen. 6.
Jeppe. Nille. Per. Jacob.
Jeppe.
Hvad vil du Jacob?
Jacob.
Far, *veed I nyt? Rasmus Berg er kommen hiem.
Jeppe.
Hillement! er det mueligt? hvorledes seer hand ud?
Jacob.
Ach hand seer meget lærd ud. Rasmus Nielsen, *som kiørerkiører]kiører] A B; kjørte Rahbek (fulgt af Lange, Boye og Martensen; Boye 1852 har dog: kiører) kiører] A B; kjørte Rahbek (fulgt af Lange, Boye og Martensen; Boye 1852 har dog: kiører) for ham, *svær paa, at hand giorde ikke andet den heele Vej, end disputered paa Grædsk og *Elamitisk med sig selv, og det undertiden med saadan Iver, at hand slog Rasmus Nielsen 3 til 4re gange bag i Nakken med *knyttet Næver, og raabte *derhos altid: *probe Majoren, probe Majoren. Jeg kand tænke hand har haft en Disput med en Major før hand reiste. Undertiden sad hand stille og stirrede paa Maanen og Stiernerne, og det med *saadan grundig Mine, at hand falt 3 gange af Vognen og havde nær brudt Halsen i tu af lutter Lærdom, saa at Rasmus Nielsen loe deraf, og sagde ved sig selv, Rasmus Berg er vel *en klog Mand paa Himmelen, men en Nar paa Jorden.
|A8r
Jeppe.
Ach kom! lad os gaae ud at tage imod ham. Kiære Per kom I med os. Det kand hende sig, at hand har glemt Dansk, og kand ikke tale andet end Latin, saa kand I være Tolk.
Per.
*Skam der giør, jeg har andet at bestille.
 
 
 
xxx
xxx