Tilbake til søkeresultater
Tekststatus:
Variantapparat til 4. og 5. akt er ikke udarbejdet

   
   

  collapse section icon
Første akt
   
   
   
   
   
   
   
  expand section icon
  expand section icon
  expand section icon
  expand section icon


previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Barselstuen.Barselstuen.]]Barselstuen.]] Barselstuer/ A, Barselstuen/ a, mgl. i B C; Barselstuen/ SS Barselstuen.] Barselstuer/ A, Barselstuen/ a, mgl. i B C; Barselstuen/ SS

*Act. I. *Scen. 1.
Troels.
*Tar opTar op]Tar op] A, tar B C Tar op] A, tar B C et stykke smalt Papiir men saa langt som det heele *Theatrum.*Theatrum.]]*Theatrum.]] Theatrum A a, Theatrum, hvoraf han opregner: B C *Theatrum.] Theatrum A a, Theatrum, hvoraf han opregner: B C
Maren *Hans Daatter, *Barbra, Per Nielsens, Abelone Hans Hansens, Christine Erick Ericksens, Engelke Jens Hattemagers, *Lusse Frands *Bundtmagers, Wibecke Per Guldbrandsens, Maren Christopher Skredders, *Elsebed*Elsebed]]*Elsebed]] A a (senere i stykket Else), Else B C *Elsebed] A a (senere i stykket Else), Else B C *David Skoelemesters, Ellen *Frue Cantors, Malene *Frue Wacktmesters, *Geske Klokkers, Anne Per *Kandstøbers, Maren Jens *Rodmesters, Ingeborg Morten *Blytekkers, Dorthe *Salig Jochum *Knapmagers, *Grete*Grete]]*Grete]] A a (senere i stykket Stine), Stine B C *Grete] A a (senere i stykket Stine), Stine B C IsenkremmersIsenkremmers]]Isenkremmers]] Isenkremmer A a, Isen-Kræmmers B C; Isenkremmer SS Isenkremmers] Isenkremmer A a, Isen-Kræmmers B C; Isenkremmer SS , Mette Qvinde-Skredderske, Nille Mogens Andersens, ØllegaardØllegaard]Øllegaard] Ollegaard A Øllegaard] Ollegaard A *Svertfegers, Karen Uremagers, Maren Knivsmeds, Divekke *Posekigers, *excetra, excetra, excetra, excetra, excetra, excetra, excetraexcetra, excetra, excetra, excetra, excetra, excetra, excetra]excetra, excetra, excetra, excetra, excetra, excetra, excetra] A, etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. B C excetra, excetra, excetra, excetra, excetra, excetra, excetra] A, etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. B C , en *dito |E5vnok en dito, nok en dito, *Summa summesumme]]summe]] A, summa a (fraktur), Summa B C (fraktur; sætterfejl i B: Snmma)summe] A, summa a (fraktur), Summa B C (fraktur; sætterfejl i B: Snmma) Summarum 93 Koener findes paa denne Liste, i liigesaa mange Huuse har jeg *maatt løbe i disse *DagerDager]Dager] A, Dage B C Dager] A, Dage B C for at lade heele Byenheele Byen]heele Byen] A, Byen B C heele Byen] A, Byen B C viide det store Mirakkel som er skeet, at *vor Moor er bleven forløst med en ung Datter, et stort Mirakkel hvorfor heele Byen skal *bringes i Harnisk, liigesom Fienden var uden for *Volden og vilde *løbe Storm. Jeg vilde *obligere mig til at giøre et halv hundredehalv hundrede]halv hundrede] A, 50 B C halv hundrede] A, 50 B C slige Børn om Aaret, større Mirakler er det ikke, men Folk er *der udider udi]der udi] A, deri B C der udi] A, deri B C , som i aldt andet. *Skal mand giftes, maa der lige saa mange Folk komme sammen for at æde og drikke op, meer end en stakkels *Handverks-Mand kand *fortiene udiudi]udi] A, i B C udi] A, i B C 4re Aar igien, derfor har mand hittet paa dend Mode i gamle Dagehittet paa dend Mode i gamle Dage]+hittet paa dend Mode]] B C, Maade A a; Maade SS i gamle Dage]+ A, i gamle Dage hittet paa den Mode B C hittet paa dend Mode]] B C, Maade A a; Maade SS i gamle Dage] A, i gamle Dage hittet paa den Mode B C , at dend halve Bye skalskal]skal] A, skulde B C skal] A, skulde B C *offre og give Brude-Gave; Thi ellers maatte en stor deel dantze lige fra Bryllupet til *Slutteriet.*Slutteriet.]*Slutteriet.] a B C, Slutteriet/ A; Slutteriet/ SS *Slutteriet.] a B C, Slutteriet/ A; Slutteriet/ SS Nu *saasom Folk blir meer og meer fattige, saa blir de *og meer og meer *storagtige, og vil ingen *Brudegave have, saa det er *alleeniste Tieniste-Folk mand offrer til i vore Dage, hvilket gaar til paa *saadan Maade. Mand byder Folk til Bryllup som Venner, mand takkertakker]takker] A, takker dem B C takker] A, takker dem B C for dend Ære og Venskab, det er smukt og høfligt nok, men naar jeg nøye *eftertænker det, heeder det saaledes. Saasom vores Stue- ellerStue- eller]Stue- eller] Stue-eller A Stue- eller] Stue-eller A Kokke-Pige har besluttet at *skille sig ved sin Møedom i Morgen Aften, og det |E6rsammesamme]samme] snmme A (med sam- i kustoden)samme] snmme A (med sam- i kustoden) ikke kand skee uden stor *allarm, uden vi æder, drikker og dantzer *Hilsen bort, saa er *vor tienstlig begiering, at I vil giøre os dend Ære at betale Omkostningerne, og *der foruden*der foruden]*der foruden] a, der soruden A, derforuden B C *der foruden] a, der soruden A, derforuden B C unde en Hyre-Kusk en Dalers Penge eller toe, hvorpaahvorpaa]hvorpaa] hyorpaa A hvorpaa] hyorpaa A de inviterede Folk svarer: Vi takke for denddend]]dend]] dens A a, den B C; dend SS dend] dens A a, den B C; dend SS store Høflighed, vi skal betale Omkostningerne, ønsker at være saa lykkelig at *tiene dem igien. *Saaledes gaar tilgaar til]gaar til] A, gaar det til B C gaar til] A, gaar det til B C , naar Bryllup skal holdes, hvor, naar mand udi *3deudi *3de]udi *3de] A, i 3 B C udi *3de] A, i 3 B C Timer *har skraalet over Bordet paa Per og Pauls Skaal, som sidder et 100et 100]et 100] A, 100 B C et 100] A, 100 B C Skrit fra hinanden, mand skal dantze om Natten, indtil mand af Støv og *Mattighed bliver saa *ælendig, at mand maa give Spillemanden Penge for at holde op igien, og gaae hiem for at *medicinere*medicinere]*medicinere] medieinere A, medicinere a B C (fraktur)*medicinere] medieinere A, medicinere a B C (fraktur) 3 Dage derefter. Vil jeg begive mig fra Bryllupper, til Begravelser, da finder jeg ligesaa meget Galskab ved de sidste, som ved de første: En stakkels Koene mister sin Mand som jeg *setter, efterlader hende nogle Skillinger, som hun ved *Forsiunlighed kundekunde]kunde] A, kand B C kunde] A, kand B C leve af. Fornuften siger, hun skal *conservere dem, men Moeden siger hun skal give sin Mand en hæderlig Begravelse. *Det er at siige *paa anden Danske, hun skal *udstaffere det døde Legeme, *betrække alle *Vegger, Stoele, Stue-Piger, Kokke-Piger, Ammer, *Kudsken*Kudsken]]*Kudsken]] A a (muligvis fejl for plur. Kudsker), Kudske B C *Kudsken] A a (muligvis fejl for plur. Kudsker), Kudske B C , Hæste (med Tiden skal vel skiøde Hundeskiøde Hunde]skiøde Hunde] A, Skiødehundene B C skiøde Hunde] A, Skiødehundene B C overtrækkes ogsaa) med et OrdOrd]Ord] Ørd A Ord] Ørd A hun skal |E6vgiøre saadan en hæderlig Begravelse, at hun har intet tilbage at føre et hæderligt Levnet med. Det er ejej]ej] A, ikke B C ej] A, ikke B C nok, at hun mister sin Mand med sin Velfærd, Mooden siger, hun *og skal *ligge 6 Uger paa sin Seng6 Uger paa sin Seng]6 Uger paa sin Seng] A, paa sin Seng i 6 Uger B C 6 Uger paa sin Seng] A, paa sin Seng i 6 Uger B C , og høre de Ord 6 gange 6 repeteres hver Time: *Hendes Sorg giør mig ont *Madamme! saa at omendskiøntomendskiønt]omendskiønt] A, endskiønt B C omendskiønt] A, endskiønt B C hun som en god Christen har sat sig for at bære sin Sorg med Taalmodighed, saa tilstæder dog Moden hende ikke saadant. Det *kommer mig for ligesom en der har faaet et Saar paa sin Hand, hvilket hun efter Moden maa lade sine beste Venner viide, at de vil giøre hende dend Ære, en efter anden, at *rive Plasteret af igien. Saa kommer da en efter anden trippende, og for at lade see deres Venskav, river Plasteret af Haanden, hvorfor mand maa takke dem, ja give dem Thee og *Caffee oven i kiøbet, men *de skulle have Fanden, om jeg varom jeg var]om jeg var] A, var jeg B C om jeg var] A, var jeg B C Encke-Koene. Men disse Barselstuer ere reent *ravgalen: her skalskal]skal] A, skulde B C skal] A, skulde B C først et 100et 100]et 100] A, 100 B C et 100] A, 100 B C *Mennisker *gives tilkiende som et stort Vidunder, at Hans Hansøn eller Jespersøn har giort det *Mesterstykke ved sin Koene, som *enhver Bonde paa Amager kand giøre ham efter, og skaffet hende, enten ved sig selv eller i det ringeste ved en anden, en Søn eller en Datter, til hvilket VedunderVedunder]Vedunder] A, Under B C Vedunder] A, Under B C at see de skal komme derhen, og tillige med dræbe dend syge Barselkoene med Gratulationer og Snak, |E7rog *hindre at PatientenPatienten]Patienten] B C, Patienten/ A a Patienten] B C, Patienten/ A a ikke skal blive saa hastig frisk, som hun ellers *kundet blive*kundet blive]*kundet blive] A, kunde blevet B C *kundet blive] A, kunde blevet B C , hvis hun havde kundet ligget i roe – – Men hvem pokker er det somsom]som] A, der B C som] A, der B C kommer saa løbende? Det er Christophersens *Karl; Hvad mon hand vil?
Scen. 2.
Claus, Troels.
Claus.
*Ach kiære Troels! vexl mig *en To Skilling for to eeniste Skillinger?
Troels.
Hvad vil du med de *eeniste Skillinger?
Claus.
Jeg vil give een for at *komme op iop i]op i] A, op paa B C op i] A, op paa B C det runde Taarn.
Troels.
*Er detdet]]det]] A a, der B C det] A a, der B C noget at see?
Claus.
Ja vist, der er saa stor *Allarm i *Aabenraa. Jeg kunde ikke komme frem for Folk og Vogne.
Troels.
Ha, ha, ha.
Claus.
Det er *min troe, som jegjeg]jeg] med omvendt j i A jeg] med omvendt j i A siger.
Troels.
Jeg veed det nok, men hvad meener du det er?
Claus.
Jeg veed ikke, derfor vil jeg just op i Taarnet at see hvad det er.
Troels.
Du Nar, spar *kuns denne gang, din eeniste Skilling, det er ikke andet end en Barselstue hos os.
Claus.
Ey! det erdet er]det er] B C, det A a det er] B C, det A a ikke mueligt, kand der |E7vgiøresgiøres]giøres] a B C, geøres A (med giø- i kustoden)giøres] a B C, geøres A (med giø- i kustoden) saadan Allarm, *formedelst*formedelst]*formedelst] A, ved B C *formedelst] A, ved B C en *lumpen Barselstue, *besynderlig hos *maadelig Stands Folk.
Troels.
Maadelig FolkFolk]Folk] A, Stands-Folk B C Folk] A, Stands-Folk B C ! veedst du ikke at *gemeene Folk er *allerprægtigst*allerprægtigst]*allerprægtigst] a B C, alleprægtigst A *allerprægtigst] a B C, alleprægtigst A ? See kun til Bryllupper, *kommer mand til en Skrædders ellereller]eller] B C, ellers A a eller] B C, ellers A a Skomagers Bryllup, bliver mand modtagen med Trompetter og Valthorner, sat ved Bord saa langt som fra *Kyndelmisse til Paaske, *sigtet fuld af kostbare Rætter. Kommer mand til Folk afaf]af] at A af] at A dend anden Classe, som er høyere, faar mand kun Thee, CaffeeCaffee]Caffee] a, Caffee. med hævet punktum, dvs. omvendt type i A, Caffe B C; Caffee/ SS Caffee] a, Caffee. med hævet punktum, dvs. omvendt type i A, Caffe B C; Caffee/ SS og *Complementer, – – og til Folk af 1ste Classe, faar mand undertiden *ikke uden Brudevielsen at høre, og *en priis*en priis]]*en priis]] priis A a, en Priis B C; en priis SS *en priis] priis A a, en Priis B C; en priis SS Tobak for Næsen: Jeg hører nok Claus, at du kiender ikke Kiøbenhavn ret.
Claus.
Det er sant nok, som du siger Troels, men mig synes det er saa selsomt, for din Hosbond at giøre saadan Allarm, fordi hans Koene har faaet et Barn, *besynderlig *efterdi hand ej er vis paa, om hand selv er, jegjeg]jeg] med omvendt j i A jeg] med omvendt j i A tør ikke sige meer. – –
Troels.
Ey hvilken Snak! det er kun onde Mennisker, som *breeder saadant ud, hand er jo en Mand, som ikke endnu er sine 70 Aar, til med *svær baade Joremoeren, og Ammen paa atpaa at]paa at] A, at B C paa at] A, at B C Barnet har *sit Faders Ansigt*sit Faders Ansigt]]*sit Faders Ansigt]] A a, sin Faders Ansigt B C; jf. Jeppe paa Bierget IV 6: dit Fars Ansigt*sit Faders Ansigt] A a, sin Faders Ansigt B C; jf. Jeppe paa Bierget IV 6: dit Fars Ansigt *lige paa et Haar.
Claus.
Just derfor troer jeg det ikke.
Troels.
Det vil ikke sige megetDet vil ikke sige meget]Det vil ikke sige meget] A, Der ligger ikke meget Lav paa B C Det vil ikke sige meget] A, Der ligger ikke meget Lav paa B C , hvad |E8rsaadan en Slyngelen Slyngel]en Slyngel] A, Slyngel B C en Slyngel] A, Slyngel B C siger, *togsiger, *tog]]siger, *tog]] B, siger/ troer A (mulig hørefejl), siger/ taer a, siger. Toeg C; troer. Tog Martensen, siger/ taer SS, troer. Havde Brix siger, *tog] B, siger/ troer A (mulig hørefejl), siger/ taer a, siger. Toeg C; troer. Tog Martensen, siger/ taer SS, troer. Havde Brix jeg Vidne paa din Mund, skulde du *vist faae en ulykke.
Claus.
Du maatteDu maatte]Du maatte] A, De maa B C Du maatte] A, De maa B C gierne *føre Vidne paa min Mund, jeg vil altid *tilstaae hvad jeg har sagt, thi Jormødre og AmmerJormødre og Ammer]Jormødre og Ammer] A, Jordemoer og Ammen B C Jormødre og Ammer] A, Jordemoer og Ammen B C siger altiid at Barnet *er sin Fâr liigt, endskiønt mand kand beviise, at Fâren var i *Ostindien *samme tiidertiider]tiider] A, Tid B C tiider] A, Tid B C , som Barnet blev giort. Men der kommer din Hosbond, *adiôs.*adiôs.]*adiôs.] adiôs, A *adiôs.] adiôs, A
Scen. 3.
Corfitz, Troels.
Corfitz.
Troels *est du der? Jeg var glad at jeg kom ud fra dend Sværm, jeg er bleven saa bombarderet med Gratulationer, at jeg kand neppe staae paa mine Been, men Fanden er i dend Knivsmeds Kone til at snakke.
Troels.
Det er sandt *Hosbond siger: Jeg har *min troe *og mærkket*og mærkket]*og mærkket] A, mærket B C *og mærkket] A, mærket B C det samme, jeg havde nær kommet i Klammerie med hende *forgangen for Hosbonds skyld.
Corfitz.
Talede hun da om mig?
Troels.
Ney aldeeles ikke. Ney, det var noget gandske andet, vi Talede, men jeg tog Hosbondes Partie denne gangdenne gang]denne gang] A, den gang B C denne gang] A, den gang B C , som jeg altid pleyer at giøre.
|E8v
Corfitz.
Hvad Fanden er det for Snak? toog du mit Partie imod hendePartie imod hende]Partie imod hende] A, Partie B C Partie imod hende] A, Partie B C , saa maae hun jo endelig have talettalet]talet] A, snakket B C talet] A, snakket B C ilde om mig.
Troels.
Ney, *sagde jeg hende det paa, saa løy jeg, jeg har *mare aldrig hørt hende tale ilde om Hosbond, hun talede sandt at sige slet intet, hun sad kun og læsede nogle *Sententzer i en gammel Bog.
Corfitz.
Hvad var det for Sententzer?
Troels.
Jeg kand ikke erindre dem alle, men hun læsede iblant andet, at en gammel Mand, der târ en ung Koene, er ligesom en, der târ *Musicantere i Tieniste for at faae heele Byen til at dantze, da hand dog ikke kand dantze selv: Hosbond kand selv tencke, hvordan jeg blev til Moede, da jeg hørdte det.
Corfitz.
Hvad Fanden kom det dig ved, jeg troer dend Dreng er gall med sin Snak.
Troels.
Ney HosbondHosbond]Hosbond] a B C, Høsboud A Hosbond] a B C, Høsboud A skal høre hvad hun læsde viidere: Ja hand er ligesomligesom]ligesom] llgesom A ligesom] llgesom A de Træer, der bær ingen Frugt, men tiener kunkun]kun] knn A kun] knn A til skygge, havde jeg da ikke aarsag at ærgre mig paa Hosbonds Vegne: Jeg kand sige, at det blev sort for *min*min]]*min]] A, mine a B C; min SS *min] A, mine a B C; min SS Øyen.
|E9r
Corfitz.
Du *letfærdige *Skielm! hvad *komer det mig eller dig ved, hvad somsom]som] A, der B C som] A, der B C staar skrevet i en gammel Bog?
Troels.
Ney, mig kommer det ikkeikke]ikke] A, intet B C ikke] A, intet B C ved.
Corfitz.
Kommer det da mig ved?
Troels.
Ney! ingen af os, Hosbonde; thi Bogen var over hundrede Aar gammel.
Corfitz.
Hvorfor ærgrede du dig, naar du ingen aarsag havde?
Troels.
Jeg sagde jo ikke at jeg ærgrede mig, men jeg kunde have aarsag dertil. Jeg vilvil]vil] A, vilde B C vil] A, vilde B C sige Hosbond noget.
Corfitz.
Hvad vil du sige?
Troels.
*Ej Hosbond er saa *curiøs, hand vil vide alting.
Corfitz.
Dend Dreng giør mig *vist nok *gall i Hovedet, (sagte) jeg veed ikke enten det er af ondskab eller *taablighed, hand taler saaledes. (høyt)saaledes. (høyt)]saaledes. (høyt)] a, saaledes. høyt) A, saaledes (høyt) B C; saaledes (høyt) SS saaledes. (høyt)] a, saaledes. høyt) A, saaledes (høyt) B C; saaledes (høyt) SS men har du merket, at Gothard *Sanger *fra TysklandGothard *Sanger *fra Tyskland]Gothard *Sanger *fra Tyskland] A, Gothard Sanger B C Gothard *Sanger *fra Tyskland] A, Gothard Sanger B C har haft nogen gang i mit Huus.
|E9v
Troels.
Hvorfor spør Hosbond derom, maa skee Hosbond er bange, at hand ikke selv er Fâr til – – –til – – –]til – – –] B C, til. – – A a til – – –] B C, til. – – A a
Corfitz.
Ej svar mig til det jeg spør dig om.
Troels.
Maa skee Hosbond frygter atfrygter at]frygter at] A, frygter for at B C frygter at] A, frygter for at B C Mutter har ladet sig – – –
Corfitz.
Svar kun til mit Spørsmaal du Næseviis, jeg spør kun, om du har *fornummet.
Troels.
Ney jegNey jeg]Ney jeg] A, Jeg B C Ney jeg] A, Jeg B C har saa mænd ikke seet ham her i Huuset, siden December Maaned, men hvorfor vil Hosbond vide det, jeg troer ickeicke]icke] a, irke A, ikke B C icke] a, irke A, ikke B C at Mutter skulde have været saa gall at lade sig – –
Corfitz.
Hvad er det for Sladder: Jeg troer, jeg troer ikke, der er jo ingen som spør hvad du troer, eller ikke troer, hvad Tid udi December Maaned saa du ham her i Huuset?
Troels.Troels.]Troels.] Troels/ A Troels.] Troels/ A
Mig syndtes, at det var omtrendt 14. Dage for Juul. Men hvorfor studser Hosbond saa der ved, jeg skulde aldrig troe, at *Fanden har reedet Karlen, at hand skulde have – – –
Corfitz.
Kommer nu din Slyngel med din troe, |E10rmedtroe, |E10rmed]troe, |E10rmed] A, Troe og B C troe, |E10rmed] A, Troe og B C din *Rajsonnering igienigien]igien] igin A igien] igin A . Du siiger det var 14ten Dage for Juul.
Trols.
Ja det var Hosbond, og nu skriver vi vist dend 8tende October.
Corfitz.
Hvem pokkerpokker]]pokker]] pøkker A, pøcker a, Fanden B C pokker] pøkker A, pøcker a, Fanden B C spør om hvad vi skriver, det er en FandensFandens]Fandens] A, Dievels B C Fandens] A, Dievels B C Dreng, hand giør mig gall med sin Snak, *fort her ud.
Scen. 4.
Corfitz alleene tæller paa Fingrene.
December 1. *Januarius 2. Februarius 3. Martius 4. April 5. Majus 6. Junius 7. Julius 8. Augustus 9. September 10. Det er jo forbandet galt, tøv lad see nok eengang: December 1. Januarius 2. Februarius 3. Martius 4. Majus 5. Junius 6. September 7. Ja ja det er dog kun 7 Maaneder paa at regne, *uden at*uden at]*uden at] A, uden B C *uden at] A, uden B C jeg har *fortaalt mig (tæller igien og faaer 10 Maanneder 2 gange efter hinanden10 Maanneder 2 gange efter hinanden]10 Maanneder 2 gange efter hinanden] A, 10 Maaneder B C 10 Maanneder 2 gange efter hinanden] A, 10 Maaneder B C ) hvorhvor]hvor] A, Hvordan B C hvor] A, Hvordan B C Fanden jeg tæller, saa merker jeg, at jeg er og blir *hanreder*hanreder]*hanreder] A, Hanrey B C *hanreder] A, Hanrey B C . (hand blir vred og târ sin Hatt, og kaster dend mod Gulvet, saa at *Lisserne gaar i stykker, hvorudover, naar hand skal sette dend paa Hovedet igien, er dend gandske bred og hengende)(hand blir vred og târ sin Hatt, og kaster dend mod Gulvet, saa at *Lisserne gaar i stykker, hvorudover, naar hand skal sette dend paa Hovedet igien, er dend gandske bred og hengende)](hand blir vred og târ sin Hatt, og kaster dend mod Gulvet, saa at *Lisserne gaar i stykker, hvorudover, naar hand skal sette dend paa Hovedet igien, er dend gandske bred og hengende)] A, Slaaer sin Hat i Gulvet, som falder ned ved Lisserne, og er gandske bred hengende, naar hand sætter den paa Hovedet. B C (hand blir vred og târ sin Hatt, og kaster dend mod Gulvet, saa at *Lisserne gaar i stykker, hvorudover, naar hand skal sette dend paa Hovedet igien, er dend gandske bred og hengende)] A, Slaaer sin Hat i Gulvet, som falder ned ved Lisserne, og er gandske bred hengende, naar hand sætter den paa Hovedet. B C hey saa, *der har jeg min troe fuldkommen Confirmation af min |E10vHat, faar jeg kun fat paa den gode Sanger, jeg skaljeg skal]jeg skal] A, skal jeg B C jeg skal] A, skal jeg B C *smøre ham saa, at hand aldrig skal synge enten Discant, eller Bass meer. Men mon jeg kand ikke *falskeligkand ikke *falskelig]kand ikke *falskelig] A, ikke falskelig kand B C kand ikke *falskelig] A, ikke falskelig kand B C mistenke en ærlig Mand? Ney naar jeg *overlegger det eene med det andet, saa er det ikke rigtigt. Den *forgiftige Maren Knivsmeds sad og støte en anden Koene paa Armen, saa ofte hun hørte Barnet skrige, sagde *derhos: hør! det faar min troe Fârens Stemme, det er ligesom jeg hørte ham *siunge paa *Orgel-Verket, *alleene at Røsten er ikke saa sterk hos Barnet, hvortil dend anden loe og sagde, MadameMadame]Madame] Madume A, Madame a B C (fraktur)Madame] Madume A, Madame a B C (fraktur) I er alt for *Satyrisk. Da jeg hørte det, var det ligesom en stak mig en Kniv udi Hiertet. Min Mistanke blev bestyrket, da jeg siden gav agt paa Barnet og merkede, at det allereede begyndte at vrikke Hovedetvrikke Hovedet]vrikke Hovedet] A, vrikke med Hovedet B C vrikke Hovedet] A, vrikke med Hovedet B C , ligesom det vilde slaa Tagten. Endelig *beseyler og *stadfester Troels aldting ved det hand siger mig, at samme Karl var her i Huuset i min Fraværelse 2 Uuger *for Juul. Men hvad skal jeg giøre, jeg *faar vel at have Taalmodighed, og betale Arbejds-Lønnen oven i Kiøbet. Naar jeg regner efter hvad dette Barsel har allereedehar allereede]har allereede] A, allerede har B C har allereede] A, allerede har B C kostet mig, saa reyser Haarene sig paa mit Hovet. Dog Løn som *forskyldt, hvad havde jeg en Mandjeg en Mand]jeg en Mand] A, jeg som en Mand B C jeg en Mand] A, jeg som en Mand B C paa 70 Aar der at bestille. Men der kommer min Naboe Jeronimus.
Scen. 5.
Jeronimus, Corfitz.
Jeronimus.
God Morgen kiære Naboe! Jeg ynsker megen Lykke med hans unge Arving.
Corfitz.
Tak Naboe! for hans Ønske, men har I ikke været i Barselstuen endnu?
Jeronimus.
Ney jeg tør ikke komme der; *jeg er bange for min Hat.
Corfitz.
*Jeg var tilfreds min Hat var Fanden i vold, thi jeg blir bange nu, *naar jeg hørerhører]hører] B C, høre A a; høre SS hører] B C, høre A a; høre SS tale om Hatte.
Jeronimus.
Ha, ha, ha.
Corfitz.
*Belee mig ikkeikke]ikke] A, intet B C ikke] A, intet B C , kierekiere]kiere] a, klere A, kiære B C kiere] a, klere A, kiære B C Naboe, *I har synd deraf, jeg bekiender, at det var *daarligstat det var *daarligst]at det var *daarligst] A, det var daarlig B C at det var *daarligst] A, det var daarlig B C af mig som en ældgammel Mand at tage en ung Koene.
Jeronimus.
Ja nu er detnu er det]nu er det] A, det er nu B C nu er det] A, det er nu B C giort: *Nu erer]er] A, er det B C er] A, er det B C forsildig at græde; men hvem har NaboeNaboe]Naboe] A, kiære Naboe B C Naboe] A, kiære Naboe B C mistenkt. Jeg har *min troe ikke *giort ham nogen indpas.
Corfitz.
Ach jeg maa lee. I er vel undskyldt, Naboe, ney jeg er bange for *en ung Sanger |E11vfra Tydskland som min Troels siiger har Sanger |E11vfra Tydskland som min Troels siiger har]+ Sanger] Somger A |E11vfra Tydskland som min Troels siiger har]+ A, Sanger, som har B C Sanger] Somger A |E11vfra Tydskland som min Troels siiger har] A, Sanger, som har B C haft gang her i Huuset.
Jeronimus.
Ey hvad vil det sige? maa skee jer Koene er elsker af Musiken, og *derfore *tilsteder saadan Musicant at komme i Huuset, mand seer jo mange Koner *uden fortenkkelse giøre dette.
Corfitz.
Ach Naboe, jeg er bangebange]bange] A, bange at B C bange] A, bange at B C de Karle er bedre *Muse-Katter end Musicantere: Enten det er nu saa eller saa, saa siger dog Folk, at Barnet *ligner samme Karl paa et Haar.
JeronimusJeronimus]Jeronimus] Joronimus A Jeronimus] Joronimus A .
Det maa være nogle skarns Folk, som sigersiger]siger] sigtr A siger] sigtr A saadant.
Corfitz.
Hvo der torde siige mig det i Øynene, dend skulde faae en ulykke for sin *umag, men jeg faar det at viide af andre gode Venner,Venner,]Venner,] a B C, Venner; A; Venner; SS Venner,] a B C, Venner; A; Venner; SS derder]der] A, som B C der] A, som B C hører det.
Jeronimus.
De maae være Fanden og ikkeog ikke]og ikke] A, ikke B C og ikke] A, ikke B C gode Venner, der bringer saadan Snak for jer.gode Venner, der bringer saadan Snak for jer.]gode Venner, der bringer saadan Snak for jer.] gode. Venner, der bringer saadan Snak for jer A gode Venner, der bringer saadan Snak for jer.] gode. Venner, der bringer saadan Snak for jer A Kom een til mig, og vilde fortælle mig i Fortroelighed, at dend eller dend harhar]har] A, havde B C har] A, havde B C kaldt mig Hanrey, dada]da] B C, dr A, de a da] B C, dr A, de a skulde hand kun blivekun blive]kun blive] A B, blive C kun blive] A B, blive C slet belønnet der for.
CorfitzCorfitz]Corfitz] Cnrfitz A Corfitz] Cnrfitz A .
Lad os ikke tale meer der om, der kommer Drengen.
Scen. 6.
Troels, Corfitz, Jeronimus.
Troels.
Jeg skulde i Byen i eti et]i et] A, et B C i et] A, et B C ærende.ærende.]ærende.] ærende A (ved linjeskift)ærende.] ærende A (ved linjeskift) *Mutter bad at Fatter vilde have dend godhedgodhed]godhed] godged A godhed] godged A *imidlertid at male disse Caffee-Bønner, thi her er ingen anden ved Haanden.Haanden.]Haanden.] B C, Haanden/ A a; Haanden/ SS Haanden.] B C, Haanden/ A a; Haanden/ SS
Corfitz.
Ey *paa Dør du *Flegel, *kandst du ikke see at jeg har fremmed hos mig.
Troels.
Ach Fatter! vær saa god, Monsieur Jeronimus er jo ikke *fremmet.
Corfitz.
Bort, siger jeg, nu har jeg andet i mit *Hovet.
Troels.
Fatter skal ikke bryde sit Hoved der med, men alleene sine Hænder.
Corfitz.
Du skal faae en ulykke, gaaer du ikke ud du Næseviis.
Troels.
(Gaar bort og kommer tilbage igien med *Møllenigien med *Møllen]igien med *Møllen] A, igien B C igien med *Møllen] A, igien B C ) ach *Vatter vær saa god, jeg faar min troe ellers *utak.
Jeronimus.
*Flye mig Møllen *min Søn, og *gak dit Ærende. Jeg gad gierne malegad gierne male]gad gierne male] A, gidder gierne malet B C gad gierne male] A, gidder gierne malet B C Caffee.
CorfitzCorfitz]Corfitz] Eorfitz A Corfitz] Eorfitz A .
Ney! ellers tak Naboe, skal nogen af os male, saa er jeg nærmest.
Hand maler og snakker *tillige.
Det er allereede det 6te Pund Caffee, somsom]som] A, her B C som] A, her B C er bleven fortæret i denne Barselstue, Haarene maae reyse sig paa Hovedet, naar mand tænker paa det saa vel som andet. |E12vKiedlen er aldrig af Ilden, thi een vil have Caffee, en anden *grøn TheeThee]Thee] Tbee A Thee] Tbee A , en anden Thee de Bou eller de bok, hvad Fanden det er de kalder det, saa at der som det varer lenge, beholder jeg neppe saa mange Penge tilbagePenge tilbage]Penge tilbage] A, Penge B C Penge tilbage] A, Penge B C , at jeg kand kiøbe en *Strikke for, om jeg vildevilde]vilde] yilde A vilde] yilde A henge migmig]mig] A, mig selv B C mig] A, mig selv B C . *Jeg troer ingen anden er *Autor til denne Caffee-Drikken end *Lucifer, thi dend er verre at *komme i med, end Brendeviin. Min Kone begynder *aldt paa dend store viis at klage sig ilde, førend hun faar Caffee om Dagen. Jeg har merket, Naboe, en *synderlig*synderlig]*synderlig] a B C, syndelig A; syndelig SS *synderlig] a B C, syndelig A; syndelig SS Virkning hos disse brændte Bønner, jeg har seet mange Koner og Piger siddet saa stille og ærbar i Selskaber, ligesom de kunde være i en Kircke, men, saa snart de har faaet dette brendte Dievelskav i Livet, begynder Mundene at løbe paa dem somsom]som] søm A som] søm A Peberqverne. Ja det som meere er, Naboe, saa snart faar de ikke tre firetre fire]tre fire] A, 3 a 4re B C tre fire] A, 3 a 4re B C Skaaler til Livs, førend de strax faar lyst til at spille Kort; Det har jeg *merket ti og ti gange, saa der maae *endeligmaae *endelig]maae *endelig] A, endelig maa B C maae *endelig] A, endelig maa B C være noget *Forgift i samme Bønner. Jeg har altid hadet dend Drick, om ikke for andet, saa dog alleene *formedelstalleene *formedelst]alleene *formedelst] A, alleeneste for B C alleene *formedelst] A, alleeneste for B C dend Aarsag, at samme *Bønner kommer fra Tyrkkerne, som er Christendommens Fiender.
Jeronimus.
Ey Naboe mahl ikke meer, saa holder i maa skee *og strax op med atmed at]med at] A, at B C med at] A, at B C føre saadan Snak. Jeg merker af jer egen |F1rSnak, at det er sandt, som i siger, at Caffee har saadan Virkning; thi kand i blive saa Talende, og føre saadan underlig Snak alleene af Lugten, hvad mon da deda de]da de] A, de da B C da de] A, de da B C ikke giøre, som *faar det i Livet. Jeg *underskriver ikke i aldting saadan Tale. Maa ikke det gode Fruentimmer ogsaa have noget at fornøye sig med om Eftermiddagen, saa vel som vi andre, der siddesidde]sidde] A, kand gaae B C sidde] A, kand gaae B C paa *Viinhuusene om Aftenen, og kommerkommer]kommer] A, komme B C kommer] A, komme B C drukken hiem. *Jeg har aldrig præcket mod Thee og Caffee, thi af ald slags Drik er det dend uskyldigste. Tenkuskyldigste. Tenk]uskyldigste. Tenk] uskyldigste. tenk A a, uskyldigste. Tænk B C; uskyldigste/ tenk SS uskyldigste. Tenk] uskyldigste. tenk A a, uskyldigste. Tænk B C; uskyldigste/ tenk SS eengang hvor det gik til i gamle Dage NaboeNaboe]Naboe] Nabooe A Naboe] Nabooe A , da Fruentimmeret drak *Kaaldskaal om Sommeren, og *Spansk Viin om *Viinteren, da kunde de ikke giøre mange *Besøgelser, uden de maatte *lave sig paa *et halv Ruus: Lad os derfor kun tie stille dermed, Naboe, thi skal FruentimmerFruentimmer]Fruentimmer] A, Fruentimmeret B C Fruentimmer] A, Fruentimmeret B C have noget at fornøye sig med i Selskab, hvilket er synd at nægte dem meer end Mandfolk (thi mange af dem har fleere *onde og suure Dage end vi)Mandfolk (thi mange af dem har fleere *onde og suure Dage end vi)]Mandfolk (thi mange af dem har fleere *onde og suure Dage end vi)] A, Mandfolk B C Mandfolk (thi mange af dem har fleere *onde og suure Dage end vi)] A, Mandfolk B C saa er det bedre, at *Debauchen skeer i Vand end i Viin ellereller]eller] A, og B C eller] A, og B C Brendeviin.
Corfitz.
Ja Naboe jeg vil *lade alt dette staae ved sit værd. Jeg skulde *uden fortrydelse give Penge ud til Thee, Caffee, *Sukkerlade, Spansk Viin, *god Raad, *syltet Tøy, DocterDocter]Docter] A, Doctores B C Docter] A, Doctores B C , BarbeerBarbeer]Barbeer] A, Barberer B C Barbeer] A, Barberer B C , Qvaksalver, JoremoerJoremoer]Joremoer] A, Jore-Møere B C Joremoer] A, Jore-Møere B C , *signe Kelling, Amme, Barnepige. Jeg vilde med glæde male Coffeen, puste |F1vunder Kiedlen, ja sidde ved VuggenVuggen]Vuggen] A, Vuggen til B C Vuggen] A, Vuggen til B C , dersom jeg var vis paa, at jeg var – men har i ikke hørt, hvad Hollenderen siiger:
*Hee kan en yonge Vrouw en oude man bedriegen.
En ander Maekt het Kind, en ick moet staaen wiegen.
Jeronimus.
Ej *lad fare sliige Griller, og kom hiem til mig, at smøge en Pibe Tobak.
Corfitz.
Jeg vil strax komme efter.
Jeronimus gaar.
Scen. 7.
En *Piige kommer ind.
En *Piige kommer ind.
]
En *Piige kommer ind.
]
A, En Pige. Corfitz. Troels. Pigen kommer ind. B C
En *Piige kommer ind.
] A, En Pige. Corfitz. Troels. Pigen kommer ind. B C
Fatter: Joremooren *er inde. Mutter siger, hun skal have *6 Rixdaler for sin *Opvartning.
Corfitz.
Naar jeg seer en af jer, i Piiger, er det ligesom jeg saae Fanden; thi I kommer aldrig uden I vil have Penge.
Piigen.
Jeg veed jo at Joremooren maa betales, vi faaer hende *min troe ikke ellers en anden gang, det er de slags Folk mand altid trænger til, thi jeg haaber Fatter inden Aar og Dag faar et Barn igien.
|F2r
Corfitz.
Siiger du det? jeg haaber *der blir intet af, thi en Mand paa 70 Aar, kand ikke skaffe sin Kone Børn hvert Aar.
Troels.
Ey *det vil ikkeikke]ikke] A, intet B C ikke] A, intet B C sige! thi *om Fatter var hundrede Aar gammel, kunde hand *derfor faae Børn hverhver]hver] A, hvert B C hver] A, hvert B C Aar, thi derpaa har mand adskillige Exempler: Jeg kiender en Mand i Aalborg paa 104 Aar, der fik Tvillinger; thi Koenen var kun 1818]]18]] B C, et A a 18] B C, et A a Aar gammel, og naar Koenen er saa ung, kand det altid *gaae an uden Hexerie, thi – –
Corfitz.
Hvem taler til dig, din Næseviise Slyngel! vil du holde din Mund, naar ingen spør dig om noget.
Piigen.
Ach Fatter! lad os faae de 6 Rixdaler; thi Joremoerenthi Joremoeren]thi Joremoeren] A, Jormoeren B C thi Joremoeren] A, Jormoeren B C kand ikke *bie lenger. Jeg skulde ogsaa *tillige med have Penge til noget andet.
Corfitz.
*Hey saa! mand maa blive gall i Hovedet over saadant Folk.
Piigen.
Det er kun nogle smaa Sager.
CorfitzCorfitz]Corfitz] Coefitz A Corfitz] Coefitz A .
Hvad er det da?
Piigen.
Et Pund Caffee-Bønner.
|F2v
Corfitz.
Ret saa! *der har vi alt 7 Rixdaler *paa et Bredt.
Piigen.
*Leye-Kudsken skal ogsaa have 2 Mark, som bragte Jormooren hid.
Corfitz.
Kand dend Mæær *og ikke*og ikke]*og ikke] A, ikke B C *og ikke] A, ikke B C gaae til Fods, saa giør jeg, var det endda en af de fornemmefornemme]fornemme] A, fornemste B C fornemme] A, fornemste B C Joremødre, saa vilde jeg aldrig *fortryde derpaa. Saa kom hid, jeg skal *tælle dig 7 Rixdaler og 2 Mark, og lad mig saa være i roe.
Piigen.
Jeg skulde *og have Penge til *en Top Sukker, thi her er ikke meer fiint Sukker i Huuset.
Corfitz.
Er nu ald det fiine Sukker *til ende? ach *Herre Jeh!ach *Herre Jeh!]ach *Herre Jeh!] A, Ach! B C ach *Herre Jeh!] A, Ach! B C det er jo at ødelegge en stakkels Mand paa een gang. Jeg gir ingen Penge til meer Sukker, de kand bruge *det brune Sukker, det er gotgot]got] A, alt got B C got] A, alt got B C nok.
Piigen.
Ej Fatter, mand kand jo ikke bruge brunt Sukker til Caffee, naar der er slige fremmede.
Corfitz.
*Hvad er de for fremmede!de for fremmede!]de for fremmede!] A, det for Fremmede? B C de for fremmede!] A, det for Fremmede? B C
Piigen.
Der er *Marte*Marte]*Marte] a, marte A, Marthe B C *Marte] a, marte A, Marthe B C Jacob smørblomstres, og *Engelke Jesper Oldfuxes.
|F3r
Corfitz.
Det er joer jo]er jo] A, er B C er jo] A, er B C nogle *fæde Qvinder at giøre væsen af, saaaf, saa]af, saa] A, af. See B C af, saa] A, af. See B C der har du 8te Rixdaler, og løb saa pokker i vold.
Piigen.
Ane *Signe Kielling skal ogsaa have 4re Mark, som *maalte Barnet for Moorsot.
CorfitzCorfitz]Corfitz] Cofitz A Corfitz] Cofitz A .
Hun skal have 4re ulykker, ikke 4re Mark, havde jeg *vist det, hun skulde aldrig have komet i mit Huus, thi *Signen og Maalen er forbudet i Loven.
Piigen.
Det maatte være *ti gange forbuden, saa hialp det dog denne gang Barnetdenne gang Barnet]denne gang Barnet] A, Barnet denne gang B C denne gang Barnet] A, Barnet denne gang B C , til med er det nu giort. Mutter vil ingen Nødigere være skyldig, end dend Kielling, thi hun gaar og sladrer paa fornemme Steder *iblant. – –
Corfitz.
Jeg seer nok at denne *Tut Penge vil gaae pokker i vold i Dag. Er der noget meer saa siig frem; thi nu er jeg *despurat*despurat]*despurat] A, desperat B C *despurat] A, desperat B C .
Piigen.
Ikke *uden for 12 Skilling *i Gyldenvand, som er brugt i Dag til Caffeen, 4 Skilling i Brendeviin til Ammen, som fik ondt. 2 Mark i *Sukkerbrød, *1. Mark til Æbler og Nødder. 20. Skilling til *Hovedvandsflaske, naar Mutter faar ondt. 4. Skilling i Salve til Ammen, som har ondt i sine Bryste, |F3v8. Skilling i Røgelse, *naar Barnet begaar noget *i Selskab,4. Skilling i Salve til Ammen, som har ondt i sine Bryste, |F3v8. Skilling i Røgelse, *naar Barnet begaar noget *i Selskab,]+4. Skilling i Salve til Ammen] Ammeu A , som har ondt i sine Bryste, |F3v8. Skilling i Røgelse, naar Barnet begaar noget i Selskab,]+ A, mgl. i B C 4. Skilling i Salve til Ammen] Ammeu A , som har ondt i sine Bryste, |F3v8. Skilling i Røgelse, naar Barnet begaar noget i Selskab,] A, mgl. i B C 4. Mark til *en Barbeer, som Aarlood Mutter paa Foeden. 4. Mark til en Barbeer-Svend, som Aarelood Ammen paa et andet Sted. 3 Skilling til –
Corfitz tager hende uditager hende udi]tager hende udi] A, holder hende paa B C tager hende udi] A, holder hende paa B C Munden.
A – – – holdt! dend Piige er *skinbarlig besatt. See der har du dend heele Tut, løb til pokkers dermed.
Hun gaar sin VeyHun gaar sin Vey]Hun gaar sin Vey] A, Pigen gaaer B C Hun gaar sin Vey] A, Pigen gaaer B C .
Ach!Ach!]Ach!] med omvendt udråbstegn i A Ach!] med omvendt udråbstegn i A jeg ulyksalige Mand, skal dette vare lenge, maa jeg lade *sætte Bekken for Kirke-Døren, saaledes gaar det til i Dag, saaledes giksaaledes gik]saaledes gik] A, saaledes B C saaledes gik] A, saaledes B C i gaar, saaledes *i overgaar.
En anden PiigeEn anden Piige]En anden Piige] A, Anden Pige B C En anden Piige] A, Anden Pige B C .
Jeg skulde have 12. Skilling til Drikke-Penge for en Piige som bragte Mutter en Skaal Byggryns Grød, med *Corender udi, fra Else David Skolemesters.
Corfitz.
Est du gall? jeg kand jo lave Grød til 4 a 6 Mennisker for 8 Skilling.
PiigenPiigen]Piigen] A, 2. Pige B C Piigen] A, 2. Pige B C .
*Det maa ikke hielpe Fatter, hun giver altid vore Piger 12 Skilling i Drikke-Penge, for det ringeste, vi *skikker hende.
Corfitz.
*Det bekiænder jeg, det er de forbandede moeder, som sigter ikke til andet, end at ødelegge Folk.
|F4r
PiigenPiigen]Piigen] A, 2. Pige B C Piigen] A, 2. Pige B C .
Ach Fatter, *vær snar, Mutter bad Pigen bie saalenge.
Corfitz.
See, der har du dem, jeg troer baade Grøden og Skaalen er ejej]ej] A, ikke B C ej] A, ikke B C meere værd.værd.]værd.] A, værd. Pigen gaaer. B C værd.] A, værd. Pigen gaaer. B C Ach! maa mand ikke blive gall i Hovedet, over de forbandede Moeder, jeg vilde dog med Taalmodighed *skikke mig udi alt dette, dersom jeg var forsikkret om, at jeg var – –
Gaaer og spadserer 3 gangespadserer 3 gange]spadserer 3 gange] A, spatzerer B C spadserer 3 gange] A, spatzerer B C frem og tilbage, og siunger sagte ved sig selv, kalder paa Trols.
Troels.
Ja Hosbond.
Corfitz.
Sagde du ikke, at detat det]at det] A, det B C at det] A, det B C var 14 Dage *for Juel, at du saae dend Karl her i Huuset.
Troels.
JaJa]Ja] A, Jo B C Ja] A, Jo B C Hosbond og nu skriver vi dend 8tende Octobris.
Corfitz.
Holdt din Mund, din Slyngeldin Slyngel]din Slyngel] A, Slyngel B C din Slyngel] A, Slyngel B C , det har jeg hørt een gang *tilforn.
Troels.
Ach, Hosbond, jeg tør svære paa, at mand giør dend gode Karl uret, og at detdet]]det]] a B C, de A; de SS det] a B C, de A; de SS er *kuns forbandede Folkes Snak, og paafund, som siger, at Barnet *seer ham ligtligt]ligt] a B C, ligtt A (i HO markeret med sic); ligtt SS ligt] a B C, ligtt A (i HO markeret med sic); ligtt SS .
Corfitz.
Vil dit Best holde din Mund.
|F4v
Hand trækkerHand trækker]Hand trækker] A, Trækker B C Hand trækker] A, Trækker B C ham ud iud i]ud i] A, ud efter B C ud i] A, ud efter B C Haaret.
Ach!Ach!]Ach!] A, Ah B C Ach!] A, Ah B C Jeg ælendige Menniske, Spot og Skade følges adfølges ad]følges ad] A, følges altid ad B C følges ad] A, følges altid ad B C , men over hvem kand jeg klage, uden mig selv, *jeg har læst i en Comoedie, at, naar en ung Koene tar en gammel Mand, da omendskiønt det ej indføres i Contracten, saa *forstaaes dog der under, at hand skal giøre hende dend *Villighed, at døe inden et Aar, og naar hand det ikke giør, er hun ikke forpligtetforpligtet]forpligtet] sorpligtet A forpligtet] sorpligtet A at holde Contracten i andre Puncter.
 
 
 
xxx
xxx