Tilbage til søgeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Vejledning
Klik på sidetal for at se faksimiler    
   
KAPITEL 7
OM STYREFORMEN
I fyrstendømmet Potu er fyrstemagten *arvelig, nærmere betegnet arvelig i lige linje. Sådan har det været i hele 1000 år, og det overholdes stadig nøje. Historieskrivningen viser ganske vist at potuanerne en enkelt gang har afveget fra arvefølgen: Fornuften synes jo at kræve at herskerne er klogere og bedre begavede end deres undersåtter, og derfor var der en del der mente at man nødvendigvis måtte tage *større hensyn til evner end til |83fødsel og vælge den blandt borgerne som man mente var bedst egnet. De ophævede derfor den gamle arvefølge og besluttede enstemmigt at overdrage fyrstemagten til en filosof ved navn Rabaku. Til at begynde med ledede han landet så klogt og mildt at hans styre fremstod som et forbillede som andre burde følge. Men det varede kun ganske kort – så opdagede potuanerne, for sent, at det ikke er sandt hvad man plejer at sige, at *det rige er lykkeligt hvor filosofferne sidder ved roret. For den nye fyrste *var steget op fra den usleste oprindelse til magtens tinde, og derfor kunne hans evner og regeringskunst alene ikke sikre ham den respekt og værdighed som holder staten oppe og binder den sammen. De der indtil for nylig havde været hans ligemænd eller overordnede, kunne ikke formås til at adlyde en ligemand eller underordnet og til at vise den nye fyrste den lydighed som undersåtter bør vise deres foresatte. Så hver gang de fik ordre om noget ubehageligt eller besværligt, begyndte de at murre i krogene, for de tænkte ikke på ham som den fyrste han nu var, men som den han havde været før han blev udnævnt. |84Han var derfor tvunget til at tigge og bede for at opnå noget. Men han opnåede ikke meget med indsmigrende ord, for *de havde ingen respekt for hans love og forordninger og rynkede på næsen af hvad som helst der kom fra hans hånd. Da det gik op for Rabaku at der skulle andet til for at holde undersåtterne til deres pligter, opgav han venlighed og charmeoffensiver og forfaldt til hårdhed. Men denne anden yderlighed *fik de gløder der lå og ulmede under asken, til at flamme op i lys lue: Befolkningen rejste sig i åbent oprør mod fyrsten, og én opstand var dårligt blevet rigtig nedkæmpet før den næste fulgte. Da det endelig gik op for ham at staten kun kunne bestå under en leder af fornem slægt, hvis oprindelse kunne vække ærefrygt hos befolkningen, abdicerede han frivilligt og overlod tronen til den fyrste som af fødsel havde ret til den. Sådan vendte freden tilbage med det gamle kongehus ved roret, og de storme som i lang tid havde rystet staten, stilnede af. Siden den tid har det under dødsstraf været *forbudt nogen sinde i fremtiden at foretage den mindste ændring i arvefølgen.
Der er altså tale om et arveligt fyrstendømme, og det er meget sandsynligt |85at den gamle arvefølge vil få lov at stå uantastet for evigt så man kun i yderste nødstilfælde vil *gå uden om den førstefødte. I historiske værker om Potu omtales faktisk en filosof der ville lave om på *denne kongelov og fandt på en opblødning af systemet. Man skulle ganske vist ikke gå uden om kongefamilien, men han foreslog at man valgte mellem den afdøde fyrstes sønner og satte den af dem på tronen der havde de mest iøjnefaldende kvaliteter, og som undersåtterne anså for bedst kvalificeret til opgaven. Da han havde fremsat dette lovforslag, *underkastede han sig traditionen tro en prøve og stillede sig med løkken om halsen mens der blev stemt om hvorvidt forslaget var brugbart. Men da rådet havde holdt møde, og stemmerne var talt op, stod det klart at lovforslaget var afvist som uoverlagt og farligt for landet. De mente nemlig at det ville skabe masser af ballade og give *anledning til kiv og strid mellem kongens børn, og at det var bedre at den førstefødte havde førsteretten til tronen uanset om de yngre sønner var bedre begavede. Loven blev altså forkastet, og forslagsstilleren hængt. For forslagsstillere |86er de eneste der bliver hængt der i landet. Potuanerne mener nemlig at en hvilken som helst forandring eller reform, den kan være nok så velgennemtænkt, skaber uro og uorden og sætter hele staten i skred. Og hvis den er overilet og dårligt gennemtænkt, lægger den alt i grus.
De potuanske fyrsters magt er ikke indskrænket af nogen lovgivning, men er alligevel snarere faderlig end kongelig. De udøver retfærdigheden ud fra deres gode forstand, ikke ud fra loven, og derved *forener de konsekvent to ellers uforenelige størrelser: fyrstemagt og frihed.
Den allermest hensigtsmæssige af alle fyrstendømmets love er den hvormed fyrsterne forsøger – så vidt det er tilrådeligt for staten – at opretholde *ligheden mellem undersåtterne. Derfor er der ingen rangklasser der i landet, der er kun tale om at underordnede skal adlyde deres foresatte og yngre skal respektere ældre. Den underjordiske historieskrivning fortæller at man for nogle århundreder siden opererede med rangklasser, og at de var fastlagt ved lov. Men det fremgår samtidig at de gav anledning til stor uro. En storebror syntes det var urimeligt |87at skulle stå tilbage for sin lillebror, og forældre fandt det utåleligt at blive regnet for ringere end deres børn, og følgen var at træerne undgik hinanden, og i sidste ende at al samtale og alt samkvem ophørte fuldstændig. Men det var ikke de eneste besværligheder ved det. Med tiden resulterede denne inddeling af befolkningen i at de dygtigste og mest ansete træer, dem som naturen havde udstyret med de største evner og de fleste grene, ved selskaber og sammenkomster blev anbragt på de sidste og bageste pladser. For de træer der havde en egen værdi og hævdede sig ved deres dygtighed og klogskab, kunne aldrig få sig selv til at ansøge om en titel eller ret til at sidde forrest. Men ubetydelige og værdiløse træer havde brug for at skjule deres naturlige mangler og hulhed med flotte titler, så de rendte uafbrudt fyrsten på dørene med ansøgninger, lige til det lykkedes dem at vride en titel ud af ham. Og følgen blev at titler til sidst blev betragtet som *tegn på at man var et særlig værdiløst træ. Det var sære og latterlige scener man præsenterede tilrejsende for ved officielle møder og i private selskaber, hvor de kunne se tjørne og andre stikkende buske sidde på hæderspladserne mens |88palmer, cedertræer og imponerende ege med ti eller tolv grene blev anbragt på skamler eller på de allerbageste bænke. Så længe forholdene var sådan, var det nemlig de færreste tjørne der ikke havde en eller anden titel. Kvinder fik titler som husholdningsråd, mådeholdsråd eller hofråd, og det skabte endnu større ballade hos det svage køn end blandt mændene. Visse træer gik så vidt i deres forfængelige ambitioner at de anglede efter titler som ti-grenet eller tolv-grenet til trods for at de fra naturens side kun var udstyret med to eller tre, ligesom tjørne og andre stikkende buske for alt i verden ville kaldes palmer – hvilket ville være lige så latterligt som hvis en vanskabt og forkrøblet mand satte næsen op efter titlen *“velbåren” eller en mand af ringe herkomst stræbte efter titlen “ædelbåren”. Da dette problem var på sit højeste, og hele landet var endt i noget der mindede om urkaos, hvor alle jagede efter drømmebilleder og indholdsløse titler, var der en borger fra byen Keba der havde modet til at stille et lovforslag om at afskaffe den praksis. Traditionen tro blev han slæbt hen på torvet med en løkke om halsen, men da rådet trådte sammen og stemte om sagen, |89blev hans forslag – uden nogen indvendinger eller stemmer imod – erklæret gavnligt for samfundet. Så han blev kranset med blomster og ført i triumf gennem byen, fulgt af hele den jublende befolkning. Og da det med tiden blev klart for folk hvor nyttigt det havde været at afskaffe den praksis, blev han udnævnt til kadoki eller storkansler.
Siden den tid er loven om altid at opretholde ligheden mellem borgerne blevet nøje overholdt. På den anden side betød afskaffelsen af den praksis ikke at enhver form for konkurrence ophørte, kun at det nu udelukkende var på evner og indsats den ene forsøgte at overgå den anden. Det fremgår af den underjordiske historie at kun én forslagsstiller siden den tid har forsøgt at genindføre loven om rangklasser. Han prøvede i al hemmelighed på det to gange, men for det første forsøg blev han dømt til åreladning, og da han blev anklaget for at fremture i sine bestræbelser, blev han til sidst forvist til firmamentet. I dag er der altså ingen rangklasser eller titler i fyrstendømmet. En vis inddeling er der dog, men kun sådan at den højeste øvrighed erklærer nogle professioner for fornemmere end andre – uden at den erklæring giver nogen ret til at kræve første plads i offentlige forsamlinger. |90Den inddeling ser man i bekendtgørelser eller breve fra fyrsten, som normalt afsluttes med ordene: *“Vi befaler og pålægger vores *bønder, fabrikanter, *købmænd, håndværkere, filosoffer, *kunstnere, hofmænd ... osv.”
Jeg fik at vide at der i fyrstens arkiv opbevares en rangfortegnelse med følgende indhold:
*Rangklasser
1) De der i svære tider har hjulpet staten med egne midler.
2) Embedsmænd der tjener *gratis og uden løn.
3) Bønder og landmænd med otte grene og derover.
4) Landmænd med syv grene og derunder.
5) Grundlæggere af fabrikker og produktionsvirksomheder.
6) Håndværkere der udøver *nødvendigt arbejde.
7) Filosoffer og officielt udnævnte doktorer af begge køn.
8) Kunstnere.
9) *Købmænd.
10) Hofembedsmænd med en løn på 500 rupater.
11) Samme med en løn på 1000 rupater om året.
Den rangfølge forekom mig komplet latterlig, og ingen i vores verden ville acceptere den. Jeg havde ganske vist en vis fornemmelse af hvad tankegangen bag den bagvendte rækkefølge var, hvilket grundlag den hvilede på, og hvilke argumenter de underjordiske ville forsvare den med. Men jeg må tilstå at den stadig er et paradoks som jeg ikke kan fatte.
Blandt andet interessant noterede jeg mig det følgende: Jo flere goder man nyder fra staten, jo mere beskedent og ydmygt fører man sig frem. Således så jeg ofte *Bospolak, den rigeste mand i Potu, optræde aldeles selvudslettende over for folk han mødte på vejen. Han sænkede alle grenene og bøjede hovedet for at vise sin taknemmelighed over for et hvilket som helst fattigt træ. Da jeg spurgte hvorfor, fik jeg det svar at sådan måtte det være *eftersom ingen anden borger havde modtaget flere privilegier end ham, og han følgelig var den der skyldte staten mest. Det er ikke en høflighed som nogen er tvunget til ved lov, men da potuanerne altid tænker tingene |92besindigt og fornuftigt igennem, gør de det frivilligt, for de føler sig forpligtet til den høflighed som taknemmeligheden foreskriver. Det er bestemt ikke som hos os, hvor de der indkasserer de største hædersbevisninger og de største fordele, ser hånligt ned på dem der er fattigere. De mest fortjenstfulde borgere, som alle har pligt til at hylde og respektere, er dem der får mange børn. De er den underjordiske verdens helte, og deres minde holdes i ære blandt senere generationer. De er også de eneste der får *tilnavnet “den Store” – i modsætning til hos os hvor det er dem der begår forbrydelser mod menneskeheden, der kaldes “den Store”. Det er let at gætte hvad de underjordiske ville mene *om Alexander den Store eller Julius Caesar der begge døde barnløse og slog titusinder af mennesker ihjel. Jeg kan huske at jeg i Keba så et gravminde over en bonde med følgende indskrift: “Her hviler *Jochtan den Store, far til tredive børn, sin tids helt.” Men det skal bemærkes at man ikke opnår den ære alene ved at sætte afkom i verden, børnene skal også have en ordentlig opdragelse.
|93De er meget langsomme med at udstede nye love og bekendtgørelser, for lovgivningen sker omtrent efter *de gamle romeres fremgangsmåde. Når et nyt lovforslag fremsættes, bliver det slået op i rådhusene i alle byer. Så har borgerne ret til at gå det igennem og indsende deres responsa til det kollegium af kyndige mænd der er oprettet til det formål i Potu by. Her bliver alt hvad der er indkommet om loven – det være sig om gennemførelse, udskiftning eller ophævelse, godkendelse, forbedring, indskrænkning eller udvidelse – seriøst overvejet. Og når alt er finpudset af juristerne, bliver loven til sidst sendt til fyrsten for at blive approberet og underskrevet. Denne sendrægtighed vil nogle nok finde latterlig, men resultatet af al forsigtigheden er at lovene holder til evig tid, og jeg har ladet mig fortælle at der i de sidste 500 år ikke er foretaget den mindste ændring ved så meget som én af fyrstendømmets love.
Fyrsten har i sin varetægt en fortegnelse over de mest fremtrædende træer, og sammen med den opbevares deres vidnesbyrd, dels dem der omhandler deres kundskaber, og som udstedes af eksaminatorerne, de såkaldte karatter, dels nogle om deres moralske habitus, som de får fra naboer og omkringboende. Så staten |94mangler ikke kvalificerede folk, der kan besætte de stillinger der bliver ledige. Det er især værd at bemærke at ingen kan få ret til at bo i et kvarter eller på en bestemt gade uden at være i besiddelse af en udtalelse fra det kvarter eller den gade hvor de boede før, og kunne stille sikkerhed for sin fremtidige livsførelse.
Når en lov en gang er indført og officielt stadfæstet, er det *under dødsstraf forbudt at kommentere den, så på det politiske felt er friheden mere indskrænket end på det religiøse. Som begrundelse for den praksis anfører de følgende: Hvis man tager fejl angående religionen eller i trossager, tager man fejl for egen risiko. Men hvis man sætter spørgsmålstegn ved officielt stadfæstede love eller forsøger at dreje deres betydning med sine egne fortolkninger, så forstyrrer man samfundsordenen.
Hvad hofstaten og hoffets husholdning angår, har jeg meddelt forskelligt i det foregående. Som sagt er kadoki eller storkansleren den øverste hofembedsmand. Efter ham kommer smirian, dvs. storskatmesteren. Den opgave blev dengang varetaget af en syvgrenet enke ved navn Rahagna, der var avanceret til dette betydningsfulde embede i kraft af sin ubestikkelighed og sine fremragende evner. |95Hun havde siddet på posten længe, også en del år før sin mands død. Manden havde ganske vist selv været en dygtig regnskabsfører, men han var underlagt sin kones instrukser i en sådan grad at han ikke tog nogen beslutninger på egen hånd – så man kunne snarere kalde ham hendes souschef end hendes ægtemand. Han udstedte ganske vist breve og forordninger i eget navn hver gang hun var forhindret i at passe sit arbejde på grund af barsel eller sygdom, men intet af det blev regnet for gyldigt eller ægte før det var forsynet med konens underskrift eller segl. Rahagna havde to brødre, hvoraf den ene var hofkældermester, den anden hofslagter, men selv om de havde en søster med så fornem en stilling, turde de ikke søge højere poster fordi de ikke var særlig godt begavede. Så retfærdigt fordeles embederne her.
Selv om hun var travlt optaget af vanskelige hverv, *ammede Rahagna selv det barn hun havde fået efter mandens død. *I mine øjne var den opgave alt for besværlig og under så fornem en dames værdighed, men dertil svarede de underjordiske: *“Tror du naturen har givet kvinderne bryster som en slags skønhedspletter – ikke til at fodre børnene med, |96men til pynt? *Når det drejer sig om at lære børnene at opføre sig godt, har ammens karakter og mælkens kvalitet stor betydning. *De kvinder der lader andre amme deres børn, skærer det kærlighedsbånd og den sjælelige forbindelse over.” Derfor ammer alle kvinder der i landet selv deres børn.
Kronprinsen var en dreng på seks år. Han havde gode evner og *kimene til fremragende personlige egenskaber. Og han var allerede udstyret med seks grene, hvilket er sjældent i så ung en alder, for ingen fødes med mere end fem eller seks grene, resten vokser ud med alderen. Hans huslærer, der var det klogeste træ i hele landet, underviste sin elev i læren om Gud, i historie, matematik og moralfilosofi. Jeg fik lejlighed til at se den vidt berømte morallære eller *håndbog i politik, som han havde forfattet til brug for prinsen. Bogen havde titlen: Mahalda Libab Helil, hvilket er underjordisk for *“Statens ror”. Den indeholder en række særdeles vægtige og nyttige forskrifter, som jeg stadig kan huske nogle af. De lyder sådan:

|971) Man skal ikke uden videre tro på anklager eller lovprisninger, men vente med at tage stilling til man har et ordentligt kendskab til forholdene.
2) Når nogen bliver sigtet og fundet skyldig i en forbrydelse, må man undersøge om den tiltalte har gjort noget godt før i tiden. Og først når man har sammenlignet hans gode og onde gerninger og gjort regnskabet op, skal man afsige dommen.
3) Plagsomme rådgivere der konstant siger imod, skal rigets hersker stole på som de forstandige undersåtter de er. For ingen udsætter sig selv for fare ved at sige sandheden medmindre han sætter fædrelandets nytte højere end sin egen sikkerhed.
4) *I rådet skal han udelukkende optage godsejere, for deres ve og vel er tæt knyttet til samfundets. *Omvendt betragter de der ikke har fast ejendom i riget, ikke landet som deres fædreland, men som en kro hvor de kun er på gennemrejse.
5) Han kan godt have en ond mand i sin tjeneste for en begrænset tid hvis han er kvalificeret til en speciel opgave. Men at vise ham *nogen særlig ære eller |98bevågenhed vil være uklogt, for hvis en ondsindet eller ubehagelig person får plads blandt fyrstens venner, vil de værste blandt borgerne under hans protektion trænge sig frem og sætte sig på de offentlige embeder.
6) Han må være allermest på vagt over for de folk der *kommer særligt ofte ved hoffet og ustandselig render i hans forgemakker; for de der *render fyrsten på dørene i tide og utide og uden at være indbudt, det er dem der enten har gjort noget galt eller pønser på det.
7) *De der er mest forhippede på fornemme titler, må han betragte som mindst værdige til dem. For ligesom ingen beder om almisser uden at være fattig og udhungret, er det også kun den der ikke har formået at skaffe sig anseelse med sine egne kvaliteter og sin egen indsats, der jager grådigt efter hædersbevisninger.
8) Det følgende er vel egentlig et særdeles nyttigt råd, men et jeg ikke kunne godtage på grund af det utiltalende eksempel det belyses med. Forskriften lyder omtrent sådan her: Ingen borger må betragtes som fuldkommen ubrugelig, for ingen er så talentløs og ubegavet at han ikke kan bruges til noget, eller sågar har særlige evner for noget bestemt, hvis bare man vælger det rigtige. En har fx dømmekraft, |99en anden begavelse, en har sjælsstyrke, en anden har fysisk styrke; en kan udfylde hvervet som dommer, en som sekretær; en er skarpsindig og kan opfinde og opdage ting, en anden er effektiv og kan få tingene gjort; og derfor er der kun få der kan betegnes som aldeles ubrugelige. At så mange skabninger ser ud til at være det, kan man ikke bebrejde skaberen, men dem der ikke danner sig et ordentligt indtryk af hver enkelt og viser ham derhen hvor hans evner har bestemt at han skal være. For at illustrere den påstand bruger han så mig som eksempel idet han skriver: Vi har i vores egen tid set hvordan et overjordisk dyr som alle samstemmende betragtede som *en ubrugelig byrde for jorden på grund af hans forhastede tankevirksomhed, alligevel blev os til betragtelig nytte på grund af sin hurtige gang og sine gode ben. Da jeg havde læst det afsnit, sagde jeg ved mig selv: “Begyndelsen er skrevet af et pænt menneske, men slutningen af en sjover!”
9) Et hovedpunkt i regeringsførelsen er, mener han, at herskeren ser sig omhyggeligt om efter en passende huslærer for kronprinsen og vælger en virkelig gudfrygtig og lærd mand, for statens ve og vel afhænger af den uddannelse den fremtidige arving får. *Det vi lærer i |100vores grønne ungdom, afsætter sig i vores karakter. Det er derfor nødvendigt at den unge mands lærer er et fædrelandskærligt menneske der kan indpode kærlighed til undersåtterne i prinsen. Det må være målet for alle de instrukser han giver det unge menneske.
10) Det er nødvendigt at fyrsten nøje analyserer undersåtternes gemyt og indretter sig efter det; og hvis han ønsker at afhjælpe undersåtternes fejl, må han gøre det med sit eksempel snarere end med lovgivning,
– – *rask som en stormvind
føres vi lukt i fordærv når hjemlige slette eksempler
sniger sig ind i vort sind fra store idoler. – –

11) Han skal ikke tillade at nogen går arbejdsløs, eftersom arbejdsløse er til byrde for fædrelandet. Flid og stadige anstrengelser styrker og befæster staten, mens ondsindede planer og luskede intriger går i opløsning og fordufter. Derfor er det mere tilrådeligt for staten at undersåtterne er beskæftiget med noget unyttigt, med tant og fjas, end at de hengiver sig til lediggang, som er roden til alt ondt.
12) *Det er fyrstens pligt at opretholde enighed mellem undersåtterne – selv om det ikke |101er så dårligt hvis han kan fremelske en vis rivaliseren mellem sine rådgivere, for på den måde kommer sandheden ofte frem, ligesom en dommer kan skaffe sig et virkeligt indblik i en sag ud fra advokaternes skænderier.
13) *I betydningsfulde sager gør fyrsten klogt i at høre hele rådet. Men det er sikrere at spørge hvert enkelt medlem til råds for sig end at kalde rådet sammen og spørge dem på en gang. For i rådsforsamlingen, hvor man siger sin mening åbent, sker det ofte at den mest veltalende river de øvrige med sig med sin ordstrøm, og sådan kommer fyrsten kun til at høre én mening i stedet for mange.
14) Straffe er ikke mindre nødvendige end belønninger, for de første modarbejder det onde, de andre fremmer det gode. Derfor er det vigtigt at man også belønner en ond mand hvis han har gjort noget godt, så andre anspores til at udføre deres opgaver godt.
15) Hvad angår tildeling af titler og udnævnelse til offentlige embeder, siger han at man først og fremmest skal tage hensyn til folks kompetence. For selv om gudfrygtighed og hæderlighed i sig selv er særdeles prisværdige kvaliteter, er begge dele |102ofte ren facade. Enhver vil jo spille gudfrygtig når han ved at sådan en overflade er vejen til fornemme poster. Og ud fra samme tankegang vil enhver påstå at han er hæderlig og ubestikkelig. Dertil kommer at det ikke er nemt at afgøre hvor gudfrygtig eller hæderlig en mand er, før han tiltræder et embede hvor han kommer til at give prøver på sine kvaliteter for åbent tæppe, om man så må sige. Dygtigheden til gengæld, den kan man nemt afprøve i forvejen. For den dumme og uvidende er det noget sværere at skjule sin dumhed og uvidenhed, end det er for en hykler at skjule sin ugudelighed eller en slyngel at skjule sin uhæderlighed. I øvrigt er kompetence og retskaffenhed ikke altid modstridende kvaliteter; de kan uden problemer forenes i et og det samme menneske, præcis ligesom dumhed ikke altid optræder sammen med retskaffenhed. Men hvis en kompetent mand samtidig er retskaffen, er han fuldkommen. En dum mand er enten god eller ond. Hvis han er ond, er det velkendt hvor mange uhyrligheder uvidenheden kan avle når den danner par med ondskaben. Men hvis han er god, forhindrer dumheden ham i at udfolde de kvaliteter han er i besiddelse af. Og hvis han ikke selv kan |103eller tør finde på ulovligheder, er der nok en af hans tjenere eller embedsmænd der tør. For en tåbelig godsejer har som regel en snedig forvalter, og en dum dommer en lusket sekretær som ikke behøver være bange for at lave numre. Gør han noget galt, er det hans herre det går ud over. Når man fordeler embeder, skal man derfor først og fremmest se på folks kompetence.
16) Man skal ikke uden videre hænge folk ud som stræbere og tage karrieremulighederne fra dem alene af den grund at de søger de embeder de mener de er kvalificerede til. For hvis fyrsten følger den regel alt for stift når han skal fordele stillingerne, vil alle de stræbsomme give sig til at spille ydmyge i overbevisning om at det er den sikre og hurtige vej til deres mål. Og fyrsten vil så, tvært imod sin hensigt, komme til at forfremme dem der stræber allerhidsigst, fordi han leder efter dem der ser ydmygst ud, nemlig dem der, når der er et embede ledigt, *lader som om de flygter og forsøger at gemme sig, og som gennem venner og bekendte udspreder det rygte at de får myrekryb ved enhver form for fornemme stillinger eller offentlige embeder. Han anfører følgende eksempel: Engang blev der et højtstående embede ledigt, |104og der var en mand der havde stor appetit på det. Han skrev så til fyrsten at det var kommet ham for øre at hans højhed havde besluttet at give ham dette embede, som så mange havde sat næsen op efter. Han bad derfor om at blive fri for denne ærefulde opgave, som han ikke følte sig værdig til, og anmodede ham ydmygt om at give den til en anden og mere kvalificeret, især da han selv var helt tilfreds med sin nuværende stilling og ikke havde højere ambitioner. Denne ydmyghed gjorde så dybt et indtryk på fyrsten at han forfremmede manden til den position han uden at mene det bad om at blive fri for. Men det gik hurtigt op for ham at han var blevet taget ved næsen, og at ydmygheden var komediespil, da den nye embedsmand overgik alle andre i indbildskhed og arrogance.
17) *At gøre en fattig mand, der ikke er solvent, til rådsmedlem eller skatmester svarer ifølge ham til at give en udhungret mand ansvaret for spisekammeret. Og det samme gælder en rig, men grisk mand, for den første har ingenting, den anden kan aldrig få nok.
18) Fyrsten bør ikke godkende nogen legater eller stiftelser der udelukkende har til formål at forsørge arbejdssky træer og |105vedligeholde deres ugidelighed. Derfor er der ingen af rigets klostre og kollegier der optager andet end arbejdsomme og sparsommelige træer, dvs. dem der enten kan bidrage til statens opretholdelse med manuelt arbejde af en slags eller gøre det samfund de er en del af, ære med forskning eller litteratur. En undtagelse er de få klostre der forsørger udslidte og udlevede træer. De er på grund af deres alder fritaget for arbejde af enhver art.
19) Når fejl og mangler gør det påkrævet med en reform af styret, *må man nødvendigvis gå langsomt frem. At udrydde alle gamle, indgroede fejl og mangler med ét slag, om man så må sige, det svarer til at ordinere en syg et brækmiddel, et afføringsmiddel og en åreladning på en gang.
20) De der er dristige nok til at love alting og påtager sig mange opgaver på en gang, er enten tumper der ikke kender deres egne evner og ikke kan gennemskue hvad der kræves, eller dårlige og falske borgere, der ikke arbejder for staten, men for sig selv. En klog mand prøver sine kræfter af inden han tager byrden på skuldrene, og en sand borger, der vil det bedste for sit fædreland, holder på at man ikke skal sjuske med noget.
 
 
 
xxx
xxx