Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
*Fortale.
Man skriver saa meget om Mennesker; men forsømmer gandske Dyrenes Historie, *hvorvel udi de Tider, da Dyr kunde tale, adskillige merkelige Ting ere *forefaldne, som man kand trække stor Lærdom af, saasom af denne, her paa Rim satt Historie, uddragen af en gammel *Pergament Krønnik, som siges at være funden udi *Nicolaj Petrei *Stervbod. Det Exemplar, som mig er falden udi Hænder, er fuld af skiønne *Anmerkninger, hvormed *Claudius |):( 2vLyschander og *Johan Strelow har *ziret dets *Margines eller *Bredde. Saa jeg deraf seer, at det har været bemeldte Skribenters *ForsattForsatt]Forsatt] A, Forsæt B Forsatt] A, Forsæt B at lade samme Krønnik *komme for Lyset. Og hvorfor *burteburte]burte] A, burde B burte] A, burde B ikke saadant Skrift trykkes, som er fuld af *moralske *Exempler, og viser mange Mennesker hvorfra de stamme, og have deres Oprindelse. Finder Læseren Behag udi dette Skrift, skal det være mig kiert, hvis ikke, forbliver jeg dog altid *dens beredvillige Tiener
Hans M.

P. S. Dette bliver uden *TvilTvil]Tvil] A, Tvivl B Tvil] A, Tvivl B mit sidste Poëtiske Skrift; thi jeg bliver nu meget alvorlig, *iligemaade noget magelig, vil derfor overlade unge sterke Mennesker et Handværk, som jeg selv *ikke er meer voxen. Det er med lystige Poëter (*sans comparaison)(*sans comparaison)](*sans comparaison)] A, mgl. i B (*sans comparaison)] A, mgl. i B ligesom med Katte, hvilke fra en overmaade Kaadhed, som Naturen har indplantet i dem udi Opvæxten henfalderhenfalder]henfalder] A, henfalde B henfalder] A, henfalde B til en overmaade alvorlighed. Mit Blod, efter min *Barbers *Sigelse, begynder nu at blive temmelig *flegmatisk, og seer nær ikke saa levende ud i Aar som i Fior, *hvor |):( 3rudover jeg har *resolveretresolveret]resolveret] A, sat mig for B resolveret] A, sat mig for B at slutte en *ævig Fred med Jordens Klode, saaledes, at vi lade hinanden herefter være *uskaarne *paa begge Sider; thi *Jorden bliver gammel, saa der bider ingen *Tugt meer paa *hende, jeg bliver ogsaa gammel og derfor gierne *Planter gevær. Hvad Personer *i sær angaaer, da giør jeg ingen Fred med dem, som jeg aldrig har ført Krig med; thi jeg har aldrig Syndet modmod]mod] A, imod B mod] A, imod B de Regler, som det sunde *Morale foreskriver, og allermindst udi dette Verk, hvilket er saa allmindeligt, at en Europæer ligesaa lidt kand *formalisereformalisere]formalisere] A, støde B formalisere] A, støde B sig derover som en Chineser. Thi de Ting, som *skiemtes med, ere udi alle Lande, og have været udi alle *Seculis.
 
Icon Kommentarer        icon clearLukk
 
 
 
xxx
xxx