Tilbake til søkeresultater
Tekststatus:
Kommentering pågår

previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Hans Kongl. Høyhed, Prinds Christian, Arve-Prinds Til Dannemark oc Norge, etc. Min Allernaadigste Herre.


Allernaadigste Arve-Prinds og Herre.
Den store Naade Eders Kongel. Høyhed beviisede mig for 3 Aar siden, da jeg understod mig at offerere min Historiske Introduction, opmuntrer mig at recommendere iligemaade udi Eders Kongl. Høyheds Allernaadigste Protection dette mit andet Verk, hvilket jeg Eders Kongl. Høyhed til Nytte haver uddraget af de oprigtigste particuliere Stater og itzige Seculi Historie, at Ed: Kongel: |)(3rHøyhed ogsaa paa sit Fæderne Sprog kand læse noget af den Materie, som nest GUDS Kundskab er saadan Stoor Prinds allermeest fornøden at viide. Jeg haver derudi efterfuldt Samuel Puffendorffs Methode, som udi Slutningen af enhver Nations Historie afrisser os den sammes Art og Egenskab, Religion, Interesse, Regiering etc. og havde gierne efter samme Autors Exempel, villet annectere det til min historiske Introduction, hvis ikke den Samling jeg derover havde giort, var bleven saa vitløftig, at den ikke vel kunde indsluttes |)(3vudi et Volumine. Jeg bekiender vel, at der findes mange, som have skrevet universaliter om samme Materie tilforn, men at jeg skal understaa mig at raisonnere saa dristig, da synis mig, faa eller ingen derudi have fornøyet Publico, saa at udi mine Tanker man kand lære meere af de faa Blader Puffendorff har skrevet derom, end af alle de andre, naar jeg undtager den Europæiske Herold, som sandelig kunde holdes for et ypperligt Verk, dersom dets Autor med saa stor Fliid havde skrevet om alle de andre Riger, som om Tydskland. Hvorom |)(4rAlting er, saa veed jeg, at intet saadant er skrevet paa Dansk tilforn, hvilket giver mig den Forhaabning Eders Kongl: Højhed kaster et naadigt Øye dertil. Gud styrke oc opholde Eders Kongl. Høyhed: Viidere at tiltage udi alle Kongelige Dyder, Vor Allernaadigste Herre oc Konge samt begge Rigers Undersaatter til Glæde og Fornøyelse, det ønsker uden Afladelse
Eders Kongl. Høyheds
Min Allernaadigste
Arve-Prindses
Allerunderdanigste Tro Tiener.
LUDVIG HOLBERG.
 
Icon Kommentarer        icon clearLukk
 
 
 
xxx
xxx