Tilbage til søgeresultater
Tekststatus:
Kommentering pågår

1 forekomst af Blifver dette lille Verck vel imodtagen, skal jeg beflitte mig paa det som er bedre. Jeg flatterer mig med den Forhaabning, at Opleggeren ingen Skade lider derved, efftersom intet af det Slag er paa Danske tilforn, og, omendskiønt de fleeste her udi Landet forstaar Tydsk, og adskillige saadanne Bøger findis paa samme Sprog, formoder jeg dog, at de, som oprictige Patrioter, ligesaa gierne læser dette Danske Compendium.
[Fjern søgemarkeringer]

previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Vejledning
Klik på sidetal for at se faksimiler    
   
Fortale
Til Læseren.
Da jeg opholdt mig paa *Universitetet til Oxfort udi Engeland, og hafde Adgang til det vidtberømte *Bodleianske Bibliothec,Bibliothec,]Bibliothec,] Bibliohec, A Bibliothec,] Bibliohec, A tog jeg mig fore, at skrive en Geographie paa Dansk, tillige med *eet kort Begreeb af de fornemeste Landskabers Historier, hvilcket jeg med Guds Hielp agtedeHielp agtede]Hielp agtede] Hielpagtede A Hielp agtede] Hielpagtede A at publicere ved min Ankomst til Fædernelandet, forhaabende det skulle finde nogen Yndist, effterdi intet af det Slag var paa Dansk tilforn. Mens, at samme Geographie icke blef publiceret, foraar|)(4vsagede *Monsr. Phlugs *Danske Pillegrim, der den Tid strax kom for Liuset.
Alt hvad som var Historisk lod jeg dog reenskrive og forbedre paa Hr: Justits-Raad *Reitzers Bibliothec, hvilken hafver besynderlig encourageret mig til at fuldferdige dette Verck, og haver jeg hans herlige Bibliothec at tilskrive, at baade dette Verck, og *det andet, som jeg hafver under Hænderne, og med Guds Hielp, saa snart det bliver *approberet, agter at publicere, er kommen saa vidt.
 Blifver dette lille Verck vel imodtagen, skal jeg beflitte mig paa det som er bedre. Jeg flatterer mig med den Forhaabning, at *Opleggeren ingen Skade lider derved, efftersom intet af det Slag er paa Danske tilforn, og, omendskiønt de fleeste her udi Landet forstaar Tydsk, og adskillige saadanne Bøger findis paa samme Sprog, formoder jeg dog, at de, som oprictige |)(5rPatrioter, ligesaa gierne læser dette Danske Compendium .
Jeg bekiender vel at *Puffendorfs *Einleitung, hvoraf her udi Landet findis saa mange Exemplarier, er et meget ypperligt Verck, og at intet bedre Historisk Compendium er skrevet, item at *Johan Hübners Historiske Fragen, hvoraf vore Boghandlere hverfver Aarlig Recruter udi Tydskland ere icke af liden nytte;
Dog forhaaber jeg, at bemeldte Skriffter ikke giør mig saa stor Afbræck; Thi først continuerercontinuerer]continuerer] continuercr A continuerer] continuercr A Puffendorfs Einleitung ikke længere end til dend *Nimwegiske Fred, saa at disse sidste Tiders mærckværdige Historier, som giøre fast den 4de Deel af mit Verck, derudi saunes. Derforuden haver jeg rørt meget om de gamle Grædske og Romerske Historier, hvorom Puffendorff ickun gandske lidet hâr skreven, hvorvel de faae Blader som findis derom ere incomparable.
Hvad sig anbelanger Hübners |)(5vHistoriske Fragen, da er samme Verck meget vidtløfftig, og koster en stor *haab Penge, hvorvel det udi min Tancke ikke fører den nytte med sig, som Puffendorffs Einleitung; Thi først er Hubner all for vidtløfftig udi den gamle mørcke Historie, og undertidenog undertiden]og undertiden] ogundertiden A og undertiden] ogundertiden A omstændeligen beskriver deris Liv og levnet, som mange Nægter at hafve været til *in rerum natura. Derforuden er hand, som en Tydsker, meget *prolix udi den Tydske Historie, og væver ligesaa meget om et lidet Førstendomme, Grævskab og Fristad udi Tydskland, som om et stort Kongerige, hvorfore hand ingenlunde er at blamere, mens heller, som en god Patriot, Høyligen maa berømmis. Mens jeg kand icke see, hvad stor nytte vi Danske og Norske kand have deraf, omendskiønt vi vidste paa vore Fingre de Fyrstenbergske, Dietrichsteinske, Piccolominiske, Lobkovitzske, Svartzburgske, ArembergskeSvartzburgske, Arembergske]Svartzburgske, Arembergske] Svartzburgske-Arembergske A; Svartzburgske-Arembergske SS Svartzburgske, Arembergske] Svartzburgske-Arembergske A; Svartzburgske-Arembergske SS og Oettingske Historier, eller kun|)(6rde opregne effter Orden alle Ercke-Bisper, Bisper og Prelater udi Tydskland, item Borgemesterne af en hver Keyserlig Fristad og deris Bedriffter. Dog maa disse Historier kiøbis tillige med de andre, om Vercket skal være Complet; derforuden er Hubner meget *parcus udi de Nordiske Historier, besynderlig den Norske, hvorudi vi hafver fast intet andet end Kongernis Nafne med et Ziffer, hvorlænge en hver hâr regieret, da vi dog heller begiere at læse samme Historie end det heele *Corpus Procerum Germanicorum. Af dette kand mand see Johan Hubner icke hafver *giordt sit Facit paa, mange af hans Bøger skulle komme til Dannemarck, ellers hafde hand uden tvifl giordt den Danske Historie i det ringeste saa vidtløfftig som den Pomerske, eller den Norske som en Tydsk Grævis Liv og Lefnet.
Udi mit ringe Verck, findis, foruden de gamle Grædske og Romerske |)(6vHistorier, ogsaa de fornemste Europæiske Landskabers, continueret indtil disse Tider. *In Antiquis bekiender jeg at have været sparsom, og noget resolut udi den nye Historie, saa en deel, maa skee, vil holde dette Compendium for et disproportioneret Verck. Mens, som jeg veed, den nye Historie bliver læst med større attention end den gamle, haver jeg herudi rettet mig effter de fleestis gôut, og derfore formedelst samme disproportion icke kand blive saa meget *blameret, eller behøver saa stor Apologie.
De Vildelser som findis derudi, forhaaber jeg den gunstige Læser holder mig som en ung Person til gode.
Dette Werck er icke publiceret, af nogen Ambition, eller for at fortiene Roes, mens alleene for at tiene mine LandsmændLandsmænd]Landsmænd] Lands mænd A Landsmænd] Lands mænd A , der har bedet mig derom. Det skulle vel hafve blevet bedre, hvis jeg icke hafde været tvungen at iile saa meget dermed, af Fryct en anden Pillegrim, |)(7rskulle komme mig i Veien, hvorudi jeg foer icke saa meget vild, thi jeg hafde neppe accorderet med Monsr. Kruse om Oplaget, førend der lod sig een Person indfinde *med Hübners første Tome, som hand hafde oversatt paa Dansk, og vilde hafve udi Trycken. *Hinc Calcaria addita antea currenti, og maatte jeg strax begynde at lade trycke.
Jeg hafde tænckt at *røre ogsaa noget om den Tyrkiske Historie, saavelsom de Svitzer og Italienske Stater, mens; som jeg fornam, Bogen derudover vilde blive for tyck, forandrede jeg mit Forsætt derudi. Dog skal jeg, i Fald Wercket blifver vel optaget, og GUd sparer Liv og Helsen, udi en særdeelis Tome gifve de Landskaber som fattis, tillige med een Continuation paa de Historier, som findis udi dette Verck. Dette hâr jeg funden fornøden at *erkyndige Læseren om, førend jeg gick videre fort.
 
Icon Kommentarer        icon clearLuk
 
 
 
xxx
xxx