Tilbage til søgeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Vejledning
Klik på sidetal for at se faksimiler    
   
Hans Kongl. Høyhed *Prinds Christian, Arve-Prinds Til Dannemark og Norge, &c. Min Allernaadigste Herre.


Allernaadigste Arve-Prinds og Herre.
Jeg fordrister mig her udi dybeste Underdanighed at presentere Eders Kongel. Høyhed dette mit første Verk udi den underdanigste tilliid og Forsickring, Ed. Kongl. Høyhed icke i U-naade *optager, jeg under Dens Høye Nafn, søger at forskaffe det nogen Gunst og Anseelse. Derudi finder Ed. Kongl. Høyhed iblandt andet ogsaa *et kort Be|)(3rgreeb af de Høyloflige Danske Kongers Bedriffter, med hvilken Berømmelse De haver forestaaet disse Riger, hvorover Gud hafver destineret Ed: Kongel. Høyhed udi sin Tid at blive en Hersker og *Regenter. *Af Deris Høy-priiselige Exempler, og store Kongl. Dyder, kand Eders Kongl. Høyhed opmuntres til desliige Heroiske Qualiteter, ligesom *Scipio Africanus, i det hand stillede sig den Persiske Monarch *Cyri Manddoms Gierninger for Øyene, *den store Alexander *Achillis, og *Julius Cæsar igien *Alexandri Magni udødelige Tapperhed. Hvorudover den berøm|)(3vmelige Scipio altid hafde *Xenophontis Skriffter udi Hænderne, effterdi de handlede om Cyri Bedriffter, og Alexander Magnus Homerum, hvorudi Achillis Tapperhed var afmalet. Jeg vil bede GUd uden Afladelse, Hand vil lade Ed. Kongl. Høyhed opvoxe fremdeelis udi alle Kongelige Dyder, og altid opholde Ed. Kongl. Høyhed udi sin Fryct, og den Evangeliske Sandhed, at Ed. Kongl. Høyhed udi Guds Fryct, Viisdom, Mildhed og Tapperhed maa opnaae, og Høypriseligst ziire Sine Høyloflige Forfædres udødelige Dyder. Jeg *befaler Eders Kongelige Høyhed den Høyestis Beskiermelse, og
forbliver
Eders Kongl. Høyheds
Allerunderdanigste Tiener
LUDVIG HOLBERG.
 
Icon Kommentarer        icon clearLuk
 
 
 
xxx
xxx